, การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกร

การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกร

27 ก.ค.60 เวลา 0900
การติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา การร้องเรียนร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จ.ราชบุรี กรณี ปล่อยน้ำเสียจากฟาร์มสุกรลงสู่แหล่งน้ำ ลำคลองสาธารณะ

นำโดย พ.อ.ทรงศักดิ์ นิ่มนวล รอง ผอ.สพอ.ศปป.4 กอ.รมน. พร้อมคณะฯ โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี และ กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.ให้การต้อนรับคณะฯ และรับฟังการชี้แจงขั้นตอนการตรวจสอบตามกฎหมาย และ พ.ร.บ.ต่างๆ พร้อมทั้งเอกสารประกอบอื่นๆ มีทั้ง ชุด หมวด รส.พื้นที่ อ.เมือง และเชิญหน่วยงาน นายอำเภอ อ.เมือง, ที่ดินจังหวัด, ป่าไม้ฯ จังหวัด, นายก อบต.ห้วยไผ่,นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เจ้าพนักงาสาธารณสุขฯ, สาธารณสุขจังหวัด และปศุสัตว์จังหวัด

 ผู้แทน ศปป.4 กอ.รมน.ได้ชี้แจงแนวทางการใช้ข้อบังคับตามกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา เวลา 0930 ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาของอุดมเดชฟาร์ม มีการเลี้ยงสุกร 25,000-30,000 ตัว ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง มีบ่อบำบัดน้ำเสีย และมีการทำไบโอแก๊สเพื่อใช้ในฟาร์มของตนเอง มีการผลิตอาหาร สัตว์ โดยใช้เครื่องจักร ผสม เวลา 1400 ลงพื้นที่ตรงจสอบปัญหาของไร่ส้มสุกิจฟาร์มเลี้ยงแม่พันธ์ุสุกร 1,500 ตัว และสุกร 3,000 ตัว ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง มีบ่อบำบัดน้ำเสีย มีการ ทำไบโอแก๊สเพื่อใช้ในฟาร์มของตนเอง มีบ่อบำบัดน้ำเสีย มีการ ทำไบโอแก็สเพื่อใช้ใน ฟาร์ของตนเอง

     , การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกร , การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกร , การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกร , การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกร , การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกร , การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกร , การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกร 

27 ก.ค.60 เวลา 1400
ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา การร้องเรียน กรณี ปล่อยน้ำเสียจากฟาร์มสุกรลงสู่แหล่งน้ำ ลำคลองสาธารณะ นำโดย พ.อ.ทรงศักดิ์ นิ่มนวล รอง ผอ.สพอ.ศปป.4 กอ.รมน. พร้อม คณะฯ และหน่วยงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี และ กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลง พื้นที่ ตรวจสอบปัญหา ของไร่ส้มสุกิจฟาร์ม มีการเลี้ยงสุกร 3,000 ตัว และแม่พันธุ์ 1,500 ตัว ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง มีบ่อบำบัดน้ำเสีย และมีการทำไบโอแก๊สเพื่อใช้ในฟาร์มของตนเอง เวลา 1600 ลงพื้นที่ ตรวจสอบปัญหาของชุนฟาร์ม มีการเลี้ยงสุกร 9,000-10,000 ตัว และแม่พันธุ์ 1,500-1600 ตัว ต.น้ำพุ อ.เมือง มีบ่อบำบัด น้ำเสีย และมีการทำ ไบโอแก๊สเพื่อใช้ในฟาร์ม ของตนเอง – สรุปผลการลงตรวจ สอบปัญหาจากฟาร์ม การเลี้ยงสุกร ปล่อยน้ำเสียลงสู่คลอง สาธารณะ
, การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกร , การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกร  , การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกร 

27 ก.ค.60 เวลา 1730
ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา การร้องเรียนร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จ.ราชบุรี กรณี ปล่อยน้ำเสียจากฟาร์มสุกรลงสู่แหล่งน้ำ ลำคลองสาธารณะ นำโดย พ.อ.ทรงศักดิ์ นิ่มนวล รอง ผอ.สพอ.ศปป.4 กอ.รมน. พร้อม คณะฯ และหน่วยงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี และ กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลง พื้นที่ตรวจสอบปัญหา ของวีระชัยฟาร์ม รางหวาย มีการเลี้ยง สุกร 100,000 ตัว ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ มีบ่อบำบัดน้ำเสีย มีการทำไบโอแก๊สเพื่อใช้ในฟาร์มของตนเอง และมีการผลิตอาหารโดยใช้เครื่องจักรทำการผสมคุกกัน เวลา 1930 สรุปผลการ ลงตรวจสอบปัญหาจาก ฟาร์มเลี้ยงสุกรปล่อย น้ำเสียลงคลองสาธารณะ

, การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกร , การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกร , การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกร

 

26 ก.ค.60 เวลา 0900
คณะติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา การร้องเรียนร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จ.ราชบุรี กรณี ปล่อยน้ำเสียจากฟาร์มสุกรลงสู่แหล่งน้ำ ลำคลองสาธารณะ เมื่อวันที่ 20 ก.ค.60 
       นำโดย พ.อ.ทรงศักดิ์ นิ่มนวล รอง ผอ.สพอ.ศปป.4 กอ.รมน. พร้อมคณะฯ ณ ห้องประชุมกลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี และ พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ. ให้การต้อนรับคณะฯ และรับฟังการชี้แจงขั้นตอนการตรวจสอบตามกฎหมาย และ พ.ร.บ.ต่างๆ พร้อมทั้งเอกสารประกอบอื่นๆ โดยมีชุด ชป.กร.อ.ปากท่อ และหน่วยงาน นายกเทศบาลตำบลปากท่อ,นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เจ้าพนักงาสาธารณสุขฯ, สาธารณสุขจังหวัด และปศุสัตว์จังหวัด ร่วมดำเนินการด้วย
-ผู้แทน ศปป.4 กอ.รมน.ได้ชี้แจงแนวทางการใช้ข้อบังคับตามกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา

, การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกร , การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกร, การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกร, การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกร, การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกร, การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกร, การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกร, การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกร

20 ก.ค.60 เวลา 1300

พล.ท.ชวลิต พงษ์พิทักษ์ รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. พร้อมคณะติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา การร้องเรียนร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1 (จ.เพชรบุรี, จ.ราชบุรี และ จ.สมุทรสงคราม) กรณี น้ำเสียฟาร์มสุกร/น้ำเสียชุมชน ยังคงปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ และปัญหาการแพร่พันธ์ุอย่างรวดเร็วของปลาหมอสีคางดำจนทำลายระบบนิเวศและสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่. ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายภาณุรังสี จ.ราชบุรี โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี, นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการสมุทรสงคราม, พล.ต.สีหเดช ดีสนธิโชติ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.บ. และ พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ. ให้การต้อนรับคณะฯ และรายงานผลการดำเนินการแก้ไขของส่วนราชการที่ผ่านมา วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งเชิญ สำนักสิ่งแวดล้อมถาค 8, นายกเทศบาลตำบลปากท่อ, นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ, สาธารณสุขจังหวัด, ปศุสัตว์จังหวัด, ผู้แทนการชลประทานและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เกษตรผู้ได้รับผลกระทบเสนอแนวทางที่ต้องการเบื้องต้นในการป้องกันและแก้ไข

, การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกร , การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกร , การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกร , การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกร , การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกร , การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลน่าสนใจ

, ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน จ.ระยอง

ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน จ.ระยอง

เม& …