, การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓

การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓

6 ก.ค.60 เวลา 0900
พ.อ.โอฬาร หาญสุรภานนท์ ผอ.สผป.ศปป.4 กอ.รมน./หน.ชุดประเมินผลที่ 6 และคณะฯ ลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 ตรวจติดตามและประเมินผลฯ กอ.รมน.ภาค 3 สย.1 และ กอ.รมน.จังหวัดตาก โดยมี พ.อ.ปรเมศร์ อุมรินทร์ รอง ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1 และ พ.อ.เสมา มังมติ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ต.ก. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ (ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร) ณ ห้องประชุม กกล.นเรศวร/กอ.รมน.ภาค 3 สย.1

, การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓

กอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร

5 ก.ค.60 

พ.อ.โอฬาร หาญสุรภานนท์ ผอ.สผป.ศปป.4 กอ.รมน./หน.ชุดประเมินผลที่ 6 และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมาก-ป่าคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายประจักษ์ สุวรรณเดช หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ กพ.7 (เขาวังเยี่ยม) ให้การต้อนรับคณะฯและรับฟังการชี้แจงปัญหาการบุกรุกพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมาก-ป่าคลองขลุง บริเวณบ้านสักงาม ม.1 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เนื้อที่จำนวน 74-0-27 ไร่ ที่ถูกตรวจยึดดำเนินคดีแล้ว และลงพื้นที่ป่ายางพารานิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร มีการบุกรุกสร้างอาคารบ้านพักขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดี 

, การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓

 

กอ.รมน.จังหวัด อ.น.

๓๐ มิ.ย.๖๐   พล.ต.ฐิติเดช พงษ์สุวรรณ ผช.ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.  และคณะติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน.จว.อ.น.  ลงพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด อ.น.  โดยมี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี, นายศรัทธา   คชพลายุกต์ ปลัดจังหวัดอุทัยธานี (ลธ.รมน.จว.อ.น.) ให้การต้อนรับและหารือประเด็นสำคัญๆในจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี จากนั้น เข้าร่วมประชุม    โดยมี พ.อ.พรชัย  นพรัตน์ รอง กอ.รมน.จังหวัด อ.น. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจภูธรจังหวัด อ.น., ท้องถิ่น จว.อ.น., ทสจ.อ.น., ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ,พลังงาน จว., เกษตร จว. , สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ , สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ฯลฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหา การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อม, พลังงาน, อาหาร  พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม  ณ ห้องประชุม POC  ชั้น ๕ ศาลากลาง จว.อ.น.

, การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓

ช่วงบ่าย ลงพื้นที่ หมู่ ๘  ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี  โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่ ส.ป.ก. (คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ คทช.) การใช้ที่ดิน-แปลงที่อยู่อาศัย ๔๘๖ แปลง ๑.๕ งาน เนื้อที่๑๘๓.๒๓ไร่. แปลงเกษตรกรรม ๔๘๖ แปลง ๔.๕ ไร่เนื้อที่  ๒,๑๘๙.๙๘ ไร่ และพื้นที่ส่วนกลาง ๘ ชุมชน เนื้อที่ ๓,๒๓๙.๕๙ ไร่. โดยมีนางกนกนาถ. บุตรศรีหน.ฝ่ายกฎหมาย สนง.ปฏิรูปที่ดิน จ.อุทัยฯ พร้อมด้วยนายแสนสุข ป้องสนาม. ประธานกรรมการสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด. ให้การต้อนรับและชี้แจงรายละเอียด

, การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓

กอ.รมน.จังหวัด น.ว.

       ๒๙ มิ.ย.๖๐      พล.ต.ฐิติเดช พงษ์สุวรรณ ผช.ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. และคณะชุดตรวจประเมินผลฯ เดินทางลงพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด น.ว.โดยมี พ.อ.สวรรค์ พุ่มโพธิ์. หน.กลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จว.น.ว. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจภูธรจังหวัด น.ว., ท้องถิ่น จว.น.ว., ทสจ.,สาธารณสุข จังหวัด, กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, อุตสาหกรรม จว. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหา การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อม, พลังงาน, อาหาร พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม 202 กอ.รมน.จังหวัด น.ว. 

, การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓

ช่วงบ่ายลงพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด (อุทยานนกน้ำ) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มี นายจิระเดช บุญมาก จพง.ป่าไม้ชำนาญงาน ต้อนรับและบรรยายสรุปเหตุการณ์ เนื้อที่เขตห้ามล่าตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ จำนวน ๖๖,๒๕๐ ไร่ ครอบคุม ๓ อำเภอ คือ.เมือง, อ.ชุมแสง,อ.ท่าตะโก แบ่งพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์ป่าในเขตห้ามล่าฯ ดังนี้
๑.หน่วยพิทักษ์ป่าเขาพนมเศษ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ต.ท่าตะโก มีเนื้อที่  ๑๔,๖๙๒ ไร่
๒.หน่วยพิทักษ์ป่าเนินระฆัง ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖ ต.วังมหากร  อ.ท่าตะโก มีเนื้อที่ ๑๘,๗๗๔ ไร่
๓.หน่วยพิทักษ์ป่าแหลมตาเส็ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙  ต.ทับกฤช  อ.ชุมแสง มีเนื้อที่  ๑๓,๐๑๖ไร่
๔.จุดสกัดบ้านรางจิก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ต.หนองปลิง  อ.เมือง. มีเนื้อที่  ๑๙,๗๖๘ ไร่
, การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓

 

    กอ.รมน.จังหวัด พ.จ.

            ๒๘ มิ.ย.๖๐    พล.ต.ฐิติเดช พงษ์สุวรรณ  ผช.ผอ.ศปป.๔  กอ.รมน.  และคณะชุดตรวจประเมินผลฯ เดินทางลงพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด พ.จ.  โดยมี พ.อ.วีรวัฒน์  วิวัฒน์วานิช  รอง กอ.รมน.จังหวัด พ.จ. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ป่าไม้จังหวัด พ.จ., ชลประทาน จว.พ.จ., ทสจ., ทต.ท่าฬ่อ, ทม.ตะพานหิน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหา การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ,สิ่งแวดล้อม, พลังงาน, อาหาร  พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม  ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด พ.จ.   และเดินทางเข้า พื้นที่ ต.ท่าฬ่อ อ.เมือง จ.พิจิตร เพื่อตรวจดูบ่อขยะ ของ  ทต.ท่าฬ่อ เป็น อปท. ต้นแบบของการจัดการขยะแบบ Controlled dump โดยมี นายสมศักดิ์ คำเผื่อน นายกเทศมนตรีตำบล ท่าฬ่อ   ชี้แจงรายละเอียด

, การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …