การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๓

6 ก.ค.60 เวลา 0900
พ.อ.โอฬาร หาญสุรภานนท์ ผอ.สผป.ศปป.4 กอ.รมน./หน.ชุดประเมินผลที่ 6 และคณะฯ ลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 ตรวจติดตามและประเมินผลฯ กอ.รมน.ภาค 3 สย.1 และ กอ.รมน.จังหวัดตาก โดยมี พ.อ.ปรเมศร์ อุมรินทร์ รอง ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1 และ พ.อ.เสมา มังมติ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ต.ก. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ (ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร) ณ ห้องประชุม กกล.นเรศวร/กอ.รมน.ภาค 3 สย.1

กอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร

5 ก.ค.60 

พ.อ.โอฬาร หาญสุรภานนท์ ผอ.สผป.ศปป.4 กอ.รมน./หน.ชุดประเมินผลที่ 6 และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมาก-ป่าคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายประจักษ์ สุวรรณเดช หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ กพ.7 (เขาวังเยี่ยม) ให้การต้อนรับคณะฯและรับฟังการชี้แจงปัญหาการบุกรุกพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมาก-ป่าคลองขลุง บริเวณบ้านสักงาม ม.1 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เนื้อที่จำนวน 74-0-27 ไร่ ที่ถูกตรวจยึดดำเนินคดีแล้ว และลงพื้นที่ป่ายางพารานิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร มีการบุกรุกสร้างอาคารบ้านพักขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดี 

 

กอ.รมน.จังหวัด อ.น.

๓๐ มิ.ย.๖๐   พล.ต.ฐิติเดช พงษ์สุวรรณ ผช.ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.  และคณะติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน.จว.อ.น.  ลงพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด อ.น.  โดยมี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี, นายศรัทธา   คชพลายุกต์ ปลัดจังหวัดอุทัยธานี (ลธ.รมน.จว.อ.น.) ให้การต้อนรับและหารือประเด็นสำคัญๆในจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี จากนั้น เข้าร่วมประชุม    โดยมี พ.อ.พรชัย  นพรัตน์ รอง กอ.รมน.จังหวัด อ.น. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจภูธรจังหวัด อ.น., ท้องถิ่น จว.อ.น., ทสจ.อ.น., ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ,พลังงาน จว., เกษตร จว. , สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ , สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ฯลฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหา การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อม, พลังงาน, อาหาร  พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม  ณ ห้องประชุม POC  ชั้น ๕ ศาลากลาง จว.อ.น.

ช่วงบ่าย ลงพื้นที่ หมู่ ๘  ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี  โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่ ส.ป.ก. (คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ คทช.) การใช้ที่ดิน-แปลงที่อยู่อาศัย ๔๘๖ แปลง ๑.๕ งาน เนื้อที่๑๘๓.๒๓ไร่. แปลงเกษตรกรรม ๔๘๖ แปลง ๔.๕ ไร่เนื้อที่  ๒,๑๘๙.๙๘ ไร่ และพื้นที่ส่วนกลาง ๘ ชุมชน เนื้อที่ ๓,๒๓๙.๕๙ ไร่. โดยมีนางกนกนาถ. บุตรศรีหน.ฝ่ายกฎหมาย สนง.ปฏิรูปที่ดิน จ.อุทัยฯ พร้อมด้วยนายแสนสุข ป้องสนาม. ประธานกรรมการสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด. ให้การต้อนรับและชี้แจงรายละเอียด

กอ.รมน.จังหวัด น.ว.

       ๒๙ มิ.ย.๖๐      พล.ต.ฐิติเดช พงษ์สุวรรณ ผช.ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. และคณะชุดตรวจประเมินผลฯ เดินทางลงพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด น.ว.โดยมี พ.อ.สวรรค์ พุ่มโพธิ์. หน.กลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จว.น.ว. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจภูธรจังหวัด น.ว., ท้องถิ่น จว.น.ว., ทสจ.,สาธารณสุข จังหวัด, กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, อุตสาหกรรม จว. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหา การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อม, พลังงาน, อาหาร พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม 202 กอ.รมน.จังหวัด น.ว. 

ช่วงบ่ายลงพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด (อุทยานนกน้ำ) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มี นายจิระเดช บุญมาก จพง.ป่าไม้ชำนาญงาน ต้อนรับและบรรยายสรุปเหตุการณ์ เนื้อที่เขตห้ามล่าตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ จำนวน ๖๖,๒๕๐ ไร่ ครอบคุม ๓ อำเภอ คือ.เมือง, อ.ชุมแสง,อ.ท่าตะโก แบ่งพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์ป่าในเขตห้ามล่าฯ ดังนี้
๑.หน่วยพิทักษ์ป่าเขาพนมเศษ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ต.ท่าตะโก มีเนื้อที่  ๑๔,๖๙๒ ไร่
๒.หน่วยพิทักษ์ป่าเนินระฆัง ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖ ต.วังมหากร  อ.ท่าตะโก มีเนื้อที่ ๑๘,๗๗๔ ไร่
๓.หน่วยพิทักษ์ป่าแหลมตาเส็ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙  ต.ทับกฤช  อ.ชุมแสง มีเนื้อที่  ๑๓,๐๑๖ไร่
๔.จุดสกัดบ้านรางจิก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ต.หนองปลิง  อ.เมือง. มีเนื้อที่  ๑๙,๗๖๘ ไร่

 

    กอ.รมน.จังหวัด พ.จ.

            ๒๘ มิ.ย.๖๐    พล.ต.ฐิติเดช พงษ์สุวรรณ  ผช.ผอ.ศปป.๔  กอ.รมน.  และคณะชุดตรวจประเมินผลฯ เดินทางลงพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด พ.จ.  โดยมี พ.อ.วีรวัฒน์  วิวัฒน์วานิช  รอง กอ.รมน.จังหวัด พ.จ. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ป่าไม้จังหวัด พ.จ., ชลประทาน จว.พ.จ., ทสจ., ทต.ท่าฬ่อ, ทม.ตะพานหิน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหา การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ,สิ่งแวดล้อม, พลังงาน, อาหาร  พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม  ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด พ.จ.   และเดินทางเข้า พื้นที่ ต.ท่าฬ่อ อ.เมือง จ.พิจิตร เพื่อตรวจดูบ่อขยะ ของ  ทต.ท่าฬ่อ เป็น อปท. ต้นแบบของการจัดการขยะแบบ Controlled dump โดยมี นายสมศักดิ์ คำเผื่อน นายกเทศมนตรีตำบล ท่าฬ่อ   ชี้แจงรายละเอียด