, การตรวจสอบบริษัท เหมืองแร่ศศิน จำกัด ตามข้อร้องเรียนของชาวบ้าน ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่

การตรวจสอบบริษัท เหมืองแร่ศศิน จำกัด ตามข้อร้องเรียนของชาวบ้าน ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่

การตรวจสอบบริษัท เหมืองแร่ศศิน จำกัด ตามข้อร้องเรียนของชาวบ้าน ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”182″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] [ngg_images source=”galleries” container_ids=”181″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

 ๑. วันที่ ๒๕ ต.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน.ได้บูรณาการคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประกอบด้วย  ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน., กอ.รมน.จังหวัด พ.ร., ชป.รส.ม.พัน ๑๒, สถานีตำรวจภูธรเวียงต้า, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่, ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ ๓ ภาคเหนือ, ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่, ฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่, ฝ่ายปกครองอำเภอลอง, องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก, เจ้าหน้าที่ตำรวจ
กก.๔ บก.ปทส, และ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

 ๒. คณะเจ้าหน้าที่นำโดย พ.อ.พงษ์เพชรฯ ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่บริษัทเหมืองศศิน จำกัด ขออนุญาตใช้ประโยชน์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต้าฝั่งซ้าย ท้องที่ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ และพื้นที่ข้างเคียง ตามที่ได้มีราษฎร ตำบลต้าผามอก ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนในประเด็นดังนี้

        ๒.๑ ชาวบ้านได้รับมลพิษจากการทำเหมืองแร่ 

       ๒.๒ การนำน้ำมันแร่หรือขี้แร่ออกมาทิ้ง/ถมนอกเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต

        ๒.๓ ปิดกั้นทางน้ำสาธารณะไว้ใช้ประโยชน์ส่วนตัว

        ๒.๔ รถบรรทุกแร่ออกมาวิ่งบนถนนหลวง

        ๒.๕ การตัดไม้ในเขตเหมืองแร่

 ๓. ผลการตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้นตามที่ นายกรัณย์พล อภิธนภูรินทร์ ผู้จัดการบริษัท เหมืองศศิน จำกัด นำชี้และให้ข้อมูลพบว่ามีการขนขี้แร่ออกมากถมพื้นที่นอกเขตได้รับอนุญาตจริง, มีการปิดกั้นลำน้ำจริง, มีการบุกรุกพื้นที่นอกเขตพื้นที่ได้รับอนุญาต, มีรถบรรทุกแร่วิ่งบนถนนหลวง, มีร่องรอยทางน้ำไหลจากพื้นที่เหมืองลงสู่ลำน้ำสาธารณะ, ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง จำนวน๗๖ ราย และมีการเช่าช่วงทำเหมือง ซึ่งคณะ เจ้าหน้าที่ได้มีความเห็นมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และรายงานผลให้ทราบโดยด่วน ดังนี้

        ๓.๑ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการหนังสืออนุญาตสัมปทาน และตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ และ พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.๒๕๖๐

        ๓.๒ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายหนังสืออนุญาต

ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ การปิดกั้นทางน้ำ พื้นที่ถมดิน การทำไม้ในพื้นที่ขออนุญาต และการบุกรุกนอกเขตพื้นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ โดยคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่บุกรุกออกนอกพื้นที่ได้รับประทานบัตร และพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจำนวน ๒ แปลง เนื้อที่รวม ๔-๑-๔๐ ไร่ มอบหมายให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.๑๐(แม่ต้า)กล่าวโทษต่อ พงส.สภ.เวียงต้า ดำเนินคดีกับบริษัท เหมืองศศิน จำกัด ตาม ปจว.ข้อ ๑๐ เวลา ๒๑๕๐ เป็นคดีอาญาที่ ๘๘/ ๒๕๖๑ ลง ๒๕ ต.ค.๖๑

        ๓.๓ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขท้าย

หนังสืออนุญาต  ภาวะมลพิษทางน้ำจากการปล่อยน้ำลงสู่ลำน้ำสาธารณะ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕ โดยให้ประสานกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๒ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ และประสานกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบคุณภาพอากาศ

        ๓.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอลอง ตรวจสอบการถมดิน ตาม พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓

        ๓.๕ สถานีตำรวจภูธรเวียงต้า ตรวจสอบการนำรถบรรทุกแร่วิ่งบนถนนหลวงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

       ๓.๖ กอ.รมน. จังหวัด พ.ร.ตรวจสอบผลกระทบและความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ข้างเคียง โดยประสานสาธารณสุขจังหวัดแพร่   ตรวจสอบสุขภาพร่างกายผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง ๗๖ ราย รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบและดำเนินการอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน  และรายงานให้ศปป.๔ กอ.รมน.ทราบ

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …