การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๒

กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม

๔ ก.ค.๖๐

         พล.ต.ศิริพงษ์ รูปงาม ผอ.สสท. ศปป.๔ กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.จังหวัด ม.ค. โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และ พ.ท.เข็มชาติ สิทธิจันทร์ รอง หน.กมช. กอ.รมน.จังหวัด ม.ค. ให้การต้อนรับอละบรรยายสรุปการดำเนินการประเมิน ผลการปฏิบัติ งานตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยว ข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคง ด้านความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ม.ค. ณ ชั้น ๔ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด ม.ค.ศาลากลาง จังหวัดมหาสารคาม