, การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๒

การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๒

กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม

๔ ก.ค.๖๐

         พล.ต.ศิริพงษ์ รูปงาม ผอ.สสท. ศปป.๔ กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.จังหวัด ม.ค. โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และ พ.ท.เข็มชาติ สิทธิจันทร์ รอง หน.กมช. กอ.รมน.จังหวัด ม.ค. ให้การต้อนรับอละบรรยายสรุปการดำเนินการประเมิน ผลการปฏิบัติ งานตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยว ข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคง ด้านความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ม.ค. ณ ชั้น ๔ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด ม.ค.ศาลากลาง จังหวัดมหาสารคาม 
, การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๒ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๒ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.ภาค ๒

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย  ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

๑. เ …