การติดตามประเมินผลฯ กอ.รมน.ภาค ๒

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๒   พล.ต.ศิริพงษ์ รูปงาม ผอ.สสท. ศปป.๔ กอ.รมน. ๒๙ มิ.ย.๖๐ 
ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยว ข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคง ด้านความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัด อ.ด. และ กอ.รมน.จังหวัด น.ภ. ตามลำดับ ณ ชั้น ๔ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด อ.ด.โดยมี พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.(ท) และ พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ภ.(ท) ให้การต้อนรับ และได้ลงพื้นที่ตรวจดูบ่อขยะบ้านนาภู่ ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี และ โรงงานกำจัดขยะติดเชื้อ ไทยแอร์วิโรเมนท์ จ.อุดรธานี

     

 

ข้อมูลน่าสนใจ

การติดตามขบวนการปลอมแปลงเอกสารราชการ ส่งไม้ออกนอกประเทศ

ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.ได้ประสานการปฏิบัติ ร่วมกับศูนย์ปฎิบัติการพิทักษ์ป่า(ศปก.พป) ติดตามขบวนการปลอมแปลงเอกสารราชการ( สป.15)ส่งไม้ออกนอกประเทศ