, การติดตามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

การติดตามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

12 ธ.ค.60 เวลา 0900

พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. เดินทางถึงศาลากลางจังหวัดอยุธยา มีนายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด อ.ย. และ พ.อ.อภิศักดิ์ เกษวัง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด อ.ย. ให้การต้อนรับ ซึ่งการณ์นี้ ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ได้ชี้แจงบทบาทหน้าที่และภารกิจของศูนย์ฯ พร้อมติดตามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังไม่มีการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง กรณี สถานประกอบการกิจการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญส่งกลิ่นเหม็นและฝุ่นละอองจากแกลบ. สรุปรายละเอียดดังนี้
          1. ศรธ.จังหวัด รับเรื่องร้องเรียนและแจ้ง อก.จังหวัด. เมื่อ 7 ก.ย.60ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
          2.นายสุธี ทองนวล รก.หน.ฝ่ายโรงงานอก.จังหวัด ตรวจสอบเมื่อ 20 ก.ย.60 พบว่าโรงงานประกอบกิจการทำเส้นก๋วยเตี๋ยว ตั้งอยู่เลขที่ 28/1 ม.4 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย เป็นของนายชาญชัย ธนะประเสริฐกุล ขณะเข้าตรวจพบมีกลิ่นเหม็นจากบ่อหมักไร้อากาศ จึงแจ้งคำสั่งตามมาตรา 37 พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 ให้แก้ไขปรับปรุงภายใน 1 พ.ย.60 (ยังไม่ได้ติดตามและรายงานเป็นหนังสือว่าได้ดำเนินการตามคำสั่งหรือไม่)
          3.ยังไม่ปรากฎหนังสือรายงานข้อเท็จจริงจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น อปท., ทสจ. และสาธารณสุขจังหวัด ในการตรวจสอบเหตุร้องเรียนนี้
ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ประสานการปฏิบัติ การเตรียมการเรื่องทุ่งหน่วงน้ำ ต้องนำน้ำให้สามารถเพาะปลูกได้ในเดือนเมษายน   จังหวัดมีการวางแผนหรือไม่ อย่างไร  เอาน้ำเข้าทางไหน เมื่อไร ให้จัดประชุมพูดคุยกับชาวบ้านให้ชัดเจน  มีแผนจะไปติดตามปลายเดือนมกราคม  ติดตามการบริหารจัดการน้ำเพาะปลูกในฤดูแล้ง (7 ทุ่งใน จว.) และประสานกรมชลประทานติดตามแผนงาน/โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร ความยาวประมาณ 23 กิโลเมตร กว้างประมาณ 200 เมตร
ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่กอ.รมน.จังหวัด อ.ย.
            (1)ให้ยึดหลักความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้ง
            (2)ให้จัดหาข้อมูลโรงงานแปรรูปไม้ในจังหวัดฯ แยกรายอำเภอ
            (3)ตรวจสอบการขุดบ่อทราย อ.วังน้อย(ร้องเรียนเมื่อปี53) ยังมีปัญหาความเดือดร้อนอยู่หรือไม่
            (4)ตรวจสอบบ่อทราย ต.สนามชัย อบางไทร มีน้ำเค็มส่งผลกระทบกับเกษตรกรจ้าวเสียหาย รวงรีบ ผลผลิตน้อยลง
            (5)ข้อมูลบ่อกุ้งในจังหวัดมีจำนวนเท่าไร แยกรายอำเภอ
            (6) ตรวจสอบข้อมูลการร้องเรียน ด้านสิ่งแวดล้อม/พลังงาน/อาหาร และการบุกรุกที่ดินของรัฐ จากศูนย์ดำรงธรรมฯ
            (7) ตามข้อ2-6 รวบรวมแจ้งให้ ศปป.4 กอ.รมน. ต่อไป

เวลา 1100 เดินทางเข้าโรงกำจัดขยะครบวงจร(งบประมาณกระทรวงมหาดไทย) ในตำบลมหาพราหมณ์อำเภอบางบาล ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์เป็นสถานที่กำจัดขยะที่ถูกวิธี และขุดบ่อยักษ์จำนวน ๕ บ่อ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ชั่งรถขยะ
สร้างรั้วและอาคารสำนักงาน รวมทั้งปลูกต้นไม้ในพื้นที่ มีนางประพิศ วรกาญจนานนท์ หน.ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและผังเมือง อบจ.อยุธยา ให้ข้อมูล ขณะนี้เป็นลักษณะการฝังกลบอย่างเดียว.พื้นที่ 372 ไร่(กันพื้นที่ให้การไฟฟ้า 73 ไร่) ขยะเข้าวันละ 340 ตัน บ่อเปิด 1000-1300 น. บ่อฝังกลบแบ่งเป็น เฟส 1 ,2 รับได้ วันละ 500 ตัน 17 ปี มีเรื่องร้องเรียนบ้างเรื่องกลิ่น แก้ปัญหาโดยเพิ่มจำนวนรอบในการฉีดพ่นน้ำยาวิทยาศาสตร์ที่กำจัดขยะติดปัญหาการสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ  ที่ดินพร้อม  คนไม่คัดค้านแต่ติดที่ พ.ร.บ.ร่วมทุน ได้ให้เขาเสนอข้อมูลเพื่อประชุมหารือลดขั้นตอนให้ทำได้เร็วขึ้น เป็นต้น
ในอนาคตจะก่อสร้างโรงไฟฟ้า แต่ยังติดปัญหา หลักเกณฑ์ตาม พรบ.ร่วมทุน พ.ศ.2558 ซึ่งขณะนี้ได้หารือไปยังกระทรวงมหาดไทยแล้ว

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”47″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”3″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯ โดยได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปมอบให้ ปราชญ์ วัด และโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย