, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๑

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๑

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ.         ๑๓ มิ.ย.๖๐

พล.ท.ชวลิต พงษ์พิทักษ์ รอง ผอ.ศปป.๔  กอ.รมน.  และคณะชุดตรวจติดตามประเมินผลตามแผนแม่บทฯ และการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการประจำปี ๒๕๖๐      ลงพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามประเมินผลตามแผนแม่บทฯ และการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชบ./ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.,  พ.อ.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยส่วนราชการ  เกษตรจังหวัดชลบุรี, พาณิชย์จังหวัดชลบุรี,ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชลบุรี,พลังงานจังหวัดชลบุรี,ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี,ผบ.กกล.รส.มทบ.๑๔,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี,ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี,ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒(ศรีราชา),ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ ชลบุรี,ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งที่๒,อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี,สหกรณ์จังหวัดชลบุรี,ประมงจังหวัดชลบุรี และนายกเทศมนตรีเกาะสีชัง และช่วงบ่ายได้เดินทางไปตรวจโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมีนายวันชัย หงส์สถิต รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ให้การต้อนรับ/บรรยายสรุปและนำตรวจโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี

, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๑ , การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๑ , การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๑ , การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๑ , การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๑ , การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๑

 

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …