, การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๒

การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๒

 กอ.รมน.จังหวัดเลย    ๒๘ มิ.ย.๖๐ 
       พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการประเมิน ผลการปฏิบัติ งานตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยว ข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคง ด้านความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ล.ย. ณ ชั้น ๔ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมี พ.อ.สมศักดิ์ แจ่มพันธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท) ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
, การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๒ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๒ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๒ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๒ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๒ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๒ 

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย  ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

๑. เ …