, การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๑

การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๑

กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี

๖ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๓๓๐
พ.อ.จิโรจ แสนทิตย์ ผอ.สพอ.ศปป.๔ กอ.รมน.และคณะได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมประมงลงพื้นที่เก็บข้อมูลของผู้เลี้ยงกุ้งใน พื้นที่หมู่ ๖ หมู่ ๗ ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จ.ราชบุรี โดยใช้แบบสอบถาม พร้อมตรวจวัดค่าความเค็มของน้ำในบ่อกุ้ง ผลการตรวจ ทุกบ่อ มีค่าไม่ถึง ๑ แต้ม แสดงว่าค่าความเค็มมีน้อยกว่ามาตราฐาน และได้ขอข้อมูลการสำรวจจากเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

, การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๑ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๑ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๑ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๑

กอ.รมน.ภาค ๑

๖ ก.ค.๖๐. เวลา ๐๙๐๐
พล.ท.ชวลิต พงษ์พิทักษ์ รอง ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.ลงพื้นที่กอ.รมน. จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายวีร์รวุทธ์ ปุตะรเศรณี ผวจ./ผอ.รมน.จังหวัด อ.ท.และ พ.อ.ณัฐพงศ์ วานิกร รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ท. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ และหารือปัญหาข้อขัดข้อง ณ ห้องประชุม โพธิ์ทอง ชั้น๒ ศาลากลางจังหวัด อ.ท. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบ ด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อ.ท., เกษตรจังหวัด อ.ท., ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อ.ท., สนง.ท้องถิ่นจังหวัด อ.ท., องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ.ท., พลังงานจังหวัด อ.ท., กอ.รมน.จังหวัด อ.ท., ร้อย.รส.ประจำพื้นที่ จังหวัด อ.ท., ป่าไม้จังหวัด อ.ท., สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัด อ.ท., ตำรวจภูธรจังหวัด อ.ท., พาณิชย์จังหวัด อ.ท., สิงแวดล้อมจังหวัด อ.ท.

, การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๑ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๑ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๑ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๑

เวลา ๑๕๐๐
พล.ท.ชวลิต พงษ์พิทักษ์ รอง ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.
ลงตรวจพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสียและโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยมี คุณรุ่งทิวา มากอิ่ม ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการดำเนินการ

, การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๑ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๑ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๑ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๑

 

กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.

๕ ก.ค.๖๐  

พ.อ.จิโรจ แสนทิตย์ ผอ.สพอ.ศปป.๔ กอ.รมน. หน.ชุดประเมินผลที่ ๗ และ ๘ เดินทางถึง กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.โดยมี พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.( ท )และคณะให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินการประเมิน ผลการปฏิบัติ งานตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งการดำเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ร.บ .ณ ห้องประชุมกอ.รมน.จังหวัด ร.บ., กอ.รมน.จังหวัดร.บ., สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ร.บ,สำนักอุตสาหกรรมจังหวัด ร.บ., สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ จังหวัด ร.บ.พลังงานจังหวัด ร.บ., ประมงจังหวัด ร.บ,ท้องถิ่น จังหวัด ร.บ., กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.
ได้บรรบายสรุปผล
การดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณและการดำเนินงานที่ผ่านมา

, การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๑ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๑ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๑ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๑

 

กอ.รมน. จังหวัดลพบุรี

๔ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐

พล.ท.ชวลิต พงษ์พิทักษ์ รอง ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.จังหวัดลพบุรี โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผอ.รมน.จังหวัด ล.บ. และ พล.ต. อดิศักดิ์ บัวพรหมาตร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.บ. ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ  ณ ห้องประชุม พระปรางค์สามยอดชั้น ๔ ศาลากลาง จังหวัด ล.บ.  มีผู้เข้าร่วมรับฟังประกอบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ล.บ., เกษตรจังหวัด ล.บ., ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ล.บ., สนง.ท้องถิ่นจังหวัด ล.บ., องค์การบริหารส่วนจังหวัด ล.บ., พลังงานจังหวัด ล.บ., กอ.รมน.จังหวัด ล.บ., ร้อย.รส.ประจำพื้นที่ จังหวัด ล.บ., ป่าไม้จังหวัด ล.บ., สวนรุกขชาติคูเมืองจังหวัด ล.บ., สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัด ล.บ., ตำรวจภูธรจังหวัด ล.บ., พาณิชย์จังหวัด ล.บ., สิ่งแวดล้อมจังหวัด ล.บ.

, การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๑ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๑ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๑ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๑

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …