, การติดตามและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม บูรณาการขับเคลื่อนร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าเสด็จ ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี

การติดตามและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม บูรณาการขับเคลื่อนร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าเสด็จ ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี

กรณีผู้ประกอบการปล่อยน้ำเน่าเสียในลง ลำน้ำท่าว้า โดยให้ส่วนราชที่เกี่ยวข้องพิจารณาบังคับใช้กฎหมาย และสร้างการตระหนักรู้ให้กับผู้ประกอบการในการไม่ปล่อยน้ำเสียที่ไม่ได้รับการบำบัดลงสู่ลำน้ำท่าว้า และ ปรับปรุงระบบโรงเรือนเพื่อลดปัญหากลิ่นจากมูลสุกร โดยผลการดำเนินการได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่ง
กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมเป็นคณะทำงาน ฯ
ในการติดตามการแก้ไขปัญหาจนกว่าจะได้ข้อยุติที่สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …