ติดต่อ ศปป.4 กอ.รมน.

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. (ศปป.4 กอ.รมน.)

ที่อยู่ : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สวนรื่นฤดี ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ 0 2241 7250

 • ส่วนแผนและโครงการ(สผค.ศปป.4 กอ.รมน.)
  โทรศัพท์ 0 2241 2051- 56 ต่อ 83539, 83540 โทรสาร 0 2668 7101
 • ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร(สพอ.ศปป.4 กอ.รมน.)
  โทรศัพท์ 0 2241 2051- 56 ต่อ 83638, 83639 โทรสาร 0 2241 4830
 • ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยกรธรรมชาติ (สสท.ศปป.4 กอ.รมน.)
  โทรศัพท์ 0 2241 2051- 56 ต่อ 83475, 83494 , Mobile 09 4698 2012 , โทรสาร 0 2026 6520 (อัตโนมัติ)
 • ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.ศปป.4 กอ.รมน.)
  โทรศัพท์ 0 2241 2051- 56 ต่อ 83224  โทรสาร 0 2668 7101
 • ส่วนสนับสนุน(สสน.ศปป.4 กอ.รมน.)
  โทรศัพท์ 0 2241 2051- 56 ต่อ 83214, 83280  โทรสาร 0 2668 7101

E-mail: [email protected]

Website: 4occ.isoc.go.th

Location สถานที่ : https://goo.gl/maps/qyuAkyC4WqAWuNYP8

ติดต่อผู้ดูแลข้อมูลเวบไซท์ :
โทรศัพท์ 09 0010 0031

กรุณาระบุ ชื่อ / นามสกุล และ สถานะการทำงาน, ติดต่อ ศปป.4 กอ.รมน.