, การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่บ้านน้ำพุ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่บ้านน้ำพุ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่บ้านน้ำพุ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย  เป็นเรื่องต่อเนื่องจากการที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดที่ดินเมื่อปี 2558 เนื้อที่ 3,017 ไร่เศษ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเมื่อปี 2562 ได้มีมติกำหนดพื้นที่บ้านน้ำพุเป็นพื้นที่ปลูกป่าตามโครงการประตูน้ำศรีสองรัก ฯ เนื้อที่จำนวน 600 ไร่  การดำเนินการดังกล่าวมีผลกระทบต่อราษฎร คือ มีการทำลายพืชผลอาสินและมีการข่มขู่ราษฎร โดยที่ผ่านมา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าวและต่อมาราษฎรได้ออกมาร้องเรียน ให้ตรวจสอบ จำนวน 11 ราย ผลการตรวจสอบพบร่องรอยการทำประโยชน์ 7 ราย ไม่นำตรวจสอบ 4 ราย


ศปป.4ฯ ได้จัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ร่วมกับราษฎรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับราษฎรสรุปได้คือ

  1. ให้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโดยมีองค์ประกอบ 4 ฝ่าย ได้แก่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และเจ้าของพื้นที่ในการพิจารณาคัดกรองราษฎรที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยากไร้ เพื่อให้ความช่วยเหลือ

     2. ให้ชะลอการดำเนินคดีกับราษฎรจำนวน 11 ราย ไว้ก่อน

     3. ยุตติการทำลายพืชผลทางการเกษตรและให้โอกาสราษฎรเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยให้ไปยื่นคำร้องที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ล.ย.2 (ด่านซ้าย)

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร แก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร แก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

กอ. …