การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๔

 

๒๐ มิ.ย.๖๐     กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต

พ.อ.จิโรจ  แสนทิตย์ ผอ.สพอ.ศปป.๔ กอ.รมน.  ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในโครงการย่อยที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ๓ โครงการคือ โครงการป้องกันและปราบปรามทรัพยากรป่าไม้ โครงการตรวจประเมินผลตามแผนแม่บท และโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร ตลอดจนเสนอปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ในการนำไปปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ โดยมี น.อ.บวร พรมแก้วงาม รองผอ.รมน.จังหวัด ภ.ก. บรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดกระบี่