, การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๔

การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๔

 

๒๐ มิ.ย.๖๐     กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต

พ.อ.จิโรจ  แสนทิตย์ ผอ.สพอ.ศปป.๔ กอ.รมน.  ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในโครงการย่อยที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ๓ โครงการคือ โครงการป้องกันและปราบปรามทรัพยากรป่าไม้ โครงการตรวจประเมินผลตามแผนแม่บท และโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร ตลอดจนเสนอปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ในการนำไปปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ โดยมี น.อ.บวร พรมแก้วงาม รองผอ.รมน.จังหวัด ภ.ก. บรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดกระบี่

, การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๔ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๔ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๔ , การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๔, การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๔

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …