, การประกวดนวัตกรรม ประจำปี 2561 ครั้งที่ ๑ ของ กอ.รมน.

การประกวดนวัตกรรม ประจำปี 2561 ครั้งที่ ๑ ของ กอ.รมน.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”98″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ศปป.4 กอ.รมน.ร่วมพิจารณาการแถลงผลงานการประกวดนวัตกรรม ประจำปี 2561 ครั้งที่ ๑ ของ กอ.รมน.

๑.เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๖๑ เวลา 0930-1330 พ.อ.หญิงรุ่งนภา หิรัญกิจ เข้าร่วมเป็นกรรมการ แถลงผลงานการประกวดนวัตกรรม ณ ประชุมชั้น ๓ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.สวนรื่นฤดี กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.พิชัย เข็มทอง เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการจากหน่วยงานอีก ๑๔ นาย ร่วมรับฟังการแถลงผลงานการประกวดนวัตกรรม มีรายละเอียด ดังนี้.
๑.๑ ประเภทรางวัล ๔ กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ ๑. รางวัลการพัฒนาประสิทธิภาพ ๕ ด้าน
๑.๑ การเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
๑.๒ การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน/ภาคส่วนงาน
๑.๓ การป้องกัน/แก้ไขปัญหาด้านทุจริต
๑.๔ การเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการ
๑.๕ การประหยัดทรัพยากร
กลุ่มที่ ๒ รางวัลการพัฒนากระบวนการ
กลุ่มที่ ๓ รางวัลการบริหารจัดการระดับพื้นที่
กลุ่มที่ ๔ รางวัลการจัดการความรู้
๑.๒ เกณฑ์การให้คะแนน
๑.๒.๑ ความครบถ้วนของเนื้อหา (๒๐ คะแนน)
๑.๒.๒ คุณภาพของผลงานนวัตกรรม (๘๐คะแนน)
๑.๒.๒.๑ ระดับความใหม่
๑.๒.๒.๒ ความคิดสร้างสรรค์
๑.๒.๒.๓ มีกระบวนจัดการ
๑.๒.๒.๔ ประโยชน์ที่ได้รับ
๑.๓ ระดับการพิจารณา
๑.๓.๑ ระดับดีเด่น ๘๕ คะแนนขึ้นไป
๑.๓.๒ ระดับดี ๗๕ – ๘๔ คะแนน
๑.๓.๓ ระดับชมเชย ๖๐ – ๗๔ คะแนน
มีหน่วยงาน ร่วมแถลงผลงานการประกวดนวัตกรรม จำนวน ๗ หน่วย ดังนี้.
– ศตส.กอ.รมน. รายการที่ส่งเข้าประกวด
๑) การบูรณาการและขับเคลื่อนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กลุ่มที่ ๑ / ๑.๒)

๒) การรวบรวมภาพมุมสูง (ระบบโดรน) (กลุ่มที่ ๑ / ๑.๔)
๓) กระบวนการติดตามสถานการณ์ (กลุ่มที่ ๒)

– สมท.กอ.รมน. รายการที่ส่งเข้าประกวด
๑) โปรแกรมการบริหารจัดการฐานข้อมูลมวลชน (กลุ่มที่ ๑ / ๑.๔)
– ศปป.๔ กอ.รมน. รายการที่ส่งเข้าประกวด
๑) โครงการจักการสิ่งแวดล้อมต้นทางด้วยสารสกัดชีวภาค “น้ำหมักพิทักษ์โลก ๐๔” (กลุ่มที่ ๒)
– สบป.กอ.รมน.(กอ.รมน.ภาค ๔ สน.)
๑) เรื่องการพัฒนาระบบส่งกำลังบำรุงอัตโนมัติของกอ.รมน. ภาค ๔ สน. (กลุ่มที่ ๒)
– กอ.รมน.จว.ปัตตานี รายการที่ส่งเข้าประกวด
๑) การบำบัดน้ำเสียด้วย EM BALL (กลุ่มที่ ๓)
– กอ.รมน.จว.สุรินทร์ รายการที่ส่งเข้าประกวด
๑) ข้าวนาถุงเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร (กลุ่มที่ ๓)
– กอ.รมน.จว.พิจิตร รายการที่ส่งเข้าประกวด
๑) การฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร (กลุ่มที่ ๓)
๒. การแถลงผลงานการประกวดนวัตกรรมและตอบข้อซักถามฯ แล้วเสร็จเมื่อเวลา ๑๓.๓๐น. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จะมีการประกาศผลในวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๑ และมอบรางวัลในวันที่ ๑๘ เม.ย.๖๑

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …