, การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2562

[ngg src=”galleries” ids=”232″ display=”basic_slideshow”]

พล.ท.เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้และการบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่  21-23 ส.ค. 62 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จว.ปทุมธานี 

วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประชุมมาประเมิน ในการวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ในพื้นที่ AO1 – AO4  และพิจารณาความคุ้มค่าของงบประมาณที่หน่วยรับไปดำเนินการ  และเพื่อหารือแนวทางในการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ในอนาคตร่วมกัน

ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็น ผู้บริหารจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ภาคส่วนแยก รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหาร และผู้แทนจากกระทรวง รวมจำนวน ๑๓๔ คน  โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์เฉพาะด้านบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ   

       

[ngg src=”galleries” ids=”231″ display=”basic_slideshow”]

๑. “การสร้างฝาย” โดย นายวิชัยวัฒน์  ศศิผลิน นักวิจัยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน)  

         ๒. “แนวทางการแก้ไขปัญหานายทุนบุกรุกที่ดินของรัฐและการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ยากไร้” โดย นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการและควบคุมป่าไม้

           ๓. “การจัดการของเสียประเภทฟาร์มปศุสัตว์และการนำของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์เป็นพลังงานทดแทน” โดย 

           ๔. ประสบการณ์“การสร้างฝายมีชีวิต” โดย พันเอก มานพ ไขขุนทด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์

           ๕. ประสบการณ์ “การจัดการขยะ” โดย พันเอก วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร

         ๖. ประสบการณ์ “การกำจัดขยะเปียกให้เป็นปุ๋ย” โดย พันเอกหญิง ชดาษา พนาเวศร์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี

                                                                                 

           

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

เม& …