, รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๖)
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ระยะ10ปี (พ.ศ. 2557 – 2566)

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๖)

, รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๖)รายงานฉบับสมบูรณ์ “การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหา การทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๖)” กดดูรายงาน >>  รายงานฉบับสมบููรณ์โครงการป่าไม้ 2016

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …