รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๖)

การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ระยะ10ปี (พ.ศ. 2557 – 2566) รายงานฉบับสมบูรณ์ “การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหา การทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๖)” กดดูรายงาน >>  รายงานฉบับสมบููรณ์โครงการป่าไม้ 2016