, การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ.

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ.

, การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ.
เข้าตรวจการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. ให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม และ รับฟังข้อมูลจาก พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.)

– ปัญหาส่วนใหญ่ของนครปฐมเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตรและฟาร์มปศุสัตว์ มีโรงงานอุตสาหกรรมบางส่วน โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จะใช้กลไกของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. จะร่วมบูรณาการเพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด

            – การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งที่ กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ.  บูรณาการขับเคลื่อน คือ การจัดทำแปลงสาธิตการย่อยสลายตอซังในพื้นที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยใช้จุลินทรีย์ชีวภาพจากปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งผลลัพธ์ของการดำเนินการนอกจากการลดการเผาในที่โล่งแล้วยังทำให้พันธุ์ข้าวที่ใช้แนวทางการย่อยสลายตอซังด้วยจุลินทรีย์เพื่อเป็นปุ๋ยบำรุงดิน ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดพันธุ์ข้าวระดับจังหวัด ในเดือน ก.พ.63 ที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นต้นแบบและแรงจูงใจให้กับเกษตรกรรายอื่นต่อไป

            – การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยจังหวัดนครปฐมให้ความสำคัญในการจัดการขยะต้นทางโดยสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชน ซึ่งทำให้ปริมาณขยะต้นทางลดลง ง่ายต่อการจัดการขยะ ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

           กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. นำคณะฯ เข้ารับฟังข้อมูลจาก อ.สมาน รักษาพราหมณ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ณ อาคารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์(ยั่งยืน) บ.ดอนยอ ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยได้ให้ข้อมูลคณะฯ เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่นำมาใช้ในภาคเกษตร และ แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. เป็นหน่วยบูรณาการขับเคลื่อน

           กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตการย่อยสลายฟาง โดย
ความร่วมมือระหว่าง สนง.เกษตร อ.บางเลน กับ กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. ณ หมู่ที่ 9 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม พร้อมรับฟังข้อมูลจาก เกษตร อ.บางเลน และ กลุ่มเกษตรกรที่ทดลองใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายฟาง ซึ่งมีความพึงพอใจในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนจากปุ๋ยที่เกิดขึ้นจากการย่อยสลายฟาง ปัจจุบันมีเกษตรกรที่สมัครใจร่วมโครงการ 15 ราย

               กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดย
ใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ ของ โรงงานผลิตวุ้นเส้น ของ บริษัท ไทยอินเตอร์ฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม ซึ่งเคยเกิดปัญหาร้องเรียนเรื่องกลิ่นจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดย สพอ.ศปป.4 กอ.รมน. และ กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. ได้ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา เมื่อ ต.ค.62 จนได้ข้อยุติ ประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา โดย กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. ได้สร้างความร่วมมือกับ อ.สมานฯ ในการนำจุลินทรีย์ชีวภาพไปใช้ในการสร้างความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืน ปัจจุบัน น้ำจากระบบบำบัดของโรงงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการเกษตรของชุมชนรอบโรงงานได้ เกิดความเข้าใจและเกื้อกูลกันระหว่างชุมชนกับโรงงานได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …