, การปลูกป่าแปลงใหญ่ในพื้นที่ จ.เลย

การปลูกป่าแปลงใหญ่ในพื้นที่ จ.เลย

การปลูกป่าแปลงใหญ่ในพื้นที่ จ.เลย ดังนี้

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”158″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

 

1. ตามที่ ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 2 และกอ.รมน.จังหวัด ล.ย. โดยบูรณาการ ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ประกอบด้วย กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเลย , สปก.จ.เลย, กรมป่าไม้,ธกส.อำเภอด่านซ้าย, อบต.กกสะทอน, บริษัท TPI มหาชนจำกัด, การ ไฟฟ้านครหลวง และภายใต้การสนับสนุนของ มทบ.28 ที่ให้การสนับสนุนยุทโธปกรณ์ และกำลังพล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการฯ ใน 2 เป้าหมาย รวม 7,268 ไร่ ดังนี้
1.1 เป้าหมายหลักต.กกสะทอน จำตนวน 5,000 ไร่ มีผู้สมัครใจเข้าร่วม 530 ราย โดย ความสมัครใจและมีความต้องการและความต้ังใจที่จะเข้าร่วมโครงการฯ และทำเป็ นต้นแบบ เพื่อการดำเนินการให้เป็นผลรูปธรรมที่ชัดเจน และขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
1.2 เป้าหมายรอง อยู่ในพื้นที่ ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จำนวน 2,588 ไร่ สำหรับพื้นที่รองแปลงนี้ มีแผนในการดำเนินการที่จะปฏิบัติ เ ช่นเดียวกับพื้นที่หลัก โดยเป็นพื้นที่บุกรุกจากนายทุนปัจจุบันได้ยึดคืนมาแล้วเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ 3,4,5 ซึ่ง คทช.จ.เลย รับไปดำเนินการแล้ว

2. วิธีการปลูก ตามมาตรา 19 พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลรักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ อธิบดีกรมป่าไม้มีอำนาจสั่งการเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ โดยดำเนินการ ดังนี้
2.1 พันธุ์ไม้เริ่มจากปลูกไม้โตเร็ว เพื่อคลุมดิน รักษาความชื้น ป้องกันไฟป่าในฤดูแล้ง เน้นการมีส่วน ร่วมของชุมชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องโดย
ม่งให้ใช้แรงงานในท้องถิ่นตอบแทนเป็นผลผลิตจากป่าที่สามารถเก็บเกี่ยวตามเงื่อนไขที่กำหนดแต่ไม่ใช่มีสิทธิเหมือนกับ มติ ครม.30 มิ.ย.41 หรือ คทช.
2.2 ได้ดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่เป้าหมายหลัก ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย จำนวน 8 หมู่บ้าน บ้านน้ำหมัน 1,391 ไร่, บ้านนาหว้าน้อย 305 ไร่, บ้านหมากแข้ง 857 ไร่, บ้านห้วยมุ่น (ม.5) 472 ไร่, บ้านห้วยมุ่น(ม.8)507 ไร่, บ้านหัวนา 350 ไร่, บ้านตูบค้อ (ม.6) 522 ไร่ และ บ้านตูบค้อ(ม.12) 656ไร่ รวมพื้นที่ปลูกป่า จำนวน 5,060 ไร่
2.3 ต้นกล้าไม้ประกอบด้วย ยางนา, สัก, พะยูง, ตะเคียนทอง และมะค่า โดยแจกจ่ายกล้าไม้ไปแล้ว จำนวน 105,000 ต้น (4 ก.ค.61) ให้ชาวบ้านนำไปปลูกในที่ทำกินไร่ละ 25 ต้น แต่ยังปลูกไม่หมดเนื่องจากรอปรับสภาพให้กล้าไม้แข็งแรงก่อน
นำไปปลูก

3. สรุป พื้นที่ปลูกป่า ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย รวม 5,060 ไร่ ดำเนินการปลูกไปแล้วประมาณ 50% คาดว่าจะปลูกให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.61 นี้

ปลูกป่า เลย

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …