, การปลูกป่าแปลงใหญ่ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

การปลูกป่าแปลงใหญ่ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

การปลูกป่าแปลงใหญ่ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ดังนี้

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”156″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

1. วันที่ 11 ก.ค.61 เวลา 1300 ชุดปฏิบัติการศปป.4 กอ.รมน.ได้ประชุมหารือ และลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการปลูกป่าแปลงใหญ่ จำนวน 4,200 ไร่ ในพื้นที่ ต.ทุ่งสมอ และ ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย นายก อบต.ทุ่งสมอ, ผู้นำชุมชน, ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้, เจ้าหน้าที่ปลูกป่า สจป.4 (พิษณุโลก) เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ดังนี้
1.1 ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันกำหนดให้มีพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่า
ในพื้นที่โครงการฯ ซึ่งได้เตรียมการปรับพื้นที่ไว้แล้วประมาณ 15 ไร่ และได้จัดทำโครงการฯเสนอ สจป.4 ฯ ไปแล้ว
โดยกำหนดพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าในขั้นต้น วันที่. 24 ก.ค.61 รายละเอียดตามโครงการฯ ที่ส่งมาด้วย โดยจะเรียนเชิญ ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน.หรือเลขาธิการ กอ.รมน.
หรือผอ.ศปป.4ฯ มาเป็นประธานในพิธี
1.2 สำหรับพื้นที่ปลูกป่าแปลงนี้เป็นพื้นที่บุกรุกจากนายทุนปัจจุบันได้ยึดคืนมาแล้ว และบางส่วนได้ขอคืนพื้นที่จากกลุ่มทุนผ่านผู้นำชุมชน โดยการปลูกป่า ได้เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และการจ้างแรงงานจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ให้ปลูกป่า และดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูก โดยอนุญาตให้เข้าไปทำกินได้ แต่ไม่ให้กรรมสิทธิในที่ดินเป็นการขอใช้ประโยชน์ตามมาตรา 19 พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลรักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ อธิบดีกรมป่าไม้มีอำนาจสั่งการเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ โดย สจป.4 ฯ ได้ขออนุมัติโครงการฯ
ไปที่กรมป่าไม้แล้วเมื่อ 2 ก.ค.61

2. สรุป พื้นที่ปลูกป่า ต.ทุ่งสมอ และต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ในพื้นที่
4,200 ไร่ ปัจจุบันได้ดำเนินการปลูกป่าไปแล้วประมาณ 1,000 ไร่ เศษ หรือประมาณ 25%ใช้กล้าไม้ 200,000 ต้น
ประกอบด้วย
กัลปพฤกษ์ 140,000 ต้น, คูน 20,000 ต้น, อินทนิล 20,000 ต้น, ประดู่ 10,000 ต้น, พะยูง 8,000 ต้น และหว้า 2,000 ต้น ซึ่งคาดว่าจะปลูกให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.61 นี้

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …