, การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์

การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์

, การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์
คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันสนธิกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ และองค์กรปกครองท้องถิ่น บริเวณที่สาธารณะหนองอีเนี่ยง ท้องที่ ม.๑๖ ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ ผลการตรวจสอบปรากฏข้อเท็จจริง
, การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์
คณะเจ้าหน้าที่ได้สอบถามข้อมูลการได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์บริเวณที่สาธารณะดังกล่าวจากผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๖ ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ (นายนฤทธิ์ ศรีพารอด) แจ้งว่าไม่ปรากฏข้อมูลการขออนุญาตใช้พื้นที่จากนายบุญรอดฯ แต่อย่างใด คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นว่าการกระทำของ นายบุญรอดฯ ในในบริเวณดังกล่าว เป็นการกระทำความผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ ฐาน “ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทําด้วยประการใดๆ อันเป็น การทําลายป่าหรือเข้ายึดถือ ครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” โดยนายบุญรอดฯ ยอมรับว่าได้กระทำความผิดดังกล่าวจริง คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวนายบุญรอดฯ และตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุก เนื้อที่ ๑-๐-๕๖ ไร่ คิดค่าความเสียหายของรัฐเป็นเงิน ๗๗,๗๙๘.๔๑ บาท
, การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์
เวลา ๑๖๓๐ คณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างอีก ๑ หลังบริเวณริมบึงหนองอีเนี่ยง ด้านที่อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ ๒ ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว พบนายชวน  คงเสมา อายุ ๖๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๓/๘ หมู่ ๑๖ ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์อยู่ในพื้นที่จึงสอบถามข้อมูลให้การว่า อาคารดังกล่าวนายชวนฯ เป็นผู้ก่อสร้างเอง บนที่ดินมีโฉนดของนางสุพัตราฯ สำหรับใช้เก็บของ โดยนายชวนเป็นผู้เช่าที่ดินนางสุพัตราฯ เพื่อทำนา จำนวน ๒ แปลง พื้นที่รวมประมาณ ๕๐ ไร่ พร้อมทั้งนำสำเนาโฉนดที่ดินให้ดู คณะเจ้าหน้าที่จึงให้นายชวนฯ นำชี้ขอบเขตแปลงที่ดินที่ใช้ประโยชน์จริง และจับค่าพิกัดมาตรวจสอบกับโฉนดที่ดิน ว่าอยู่ในขอบเขตของโฉนดที่ดิน หรือมีการบุกรุกพื้นที่บึงสาธารณะหรือไม่ และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป. ๔ สาขานครสวรรค์ ดำเนินการหากผลการตรวจสอบมีการบุกรุกพื้นที่บึงสาธารณะให้ตรวจยึดดำเนินคดีทันที

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …