, การป้องกันและปราบปรามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์

การป้องกันและปราบปรามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์

, การป้องกันและปราบปรามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์
คณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการอนุญาตทำไม้ ที่ขึ้นทะเบียนสวนป่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ โฉนดที่ดินเอกสารเลขที่ ๑๓๙๕ เล่ม ๑๔ หน้า ๕๙ เลขที่ดิน ๙๘ หน้าสำรวจ ๑๓๐ ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เนื้อที่ ๗๕ ตารางวา ของนางสมบัติ แจ้งถิ่นป่า

เมื่อตรวจสอบในแปลงที่ดิน ๗๕ ตรว.ตามโฉนดไม่พบว่ามีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียว มีแต่อาคาร และพื้นเทด้วยคอนกรีตเต็มพื้นที่ พบการกระทำผิดคือ การนำต้นไม้ยางนาที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในคลองวังม้า ซึ่งอยู่นอกแปลงโฉนดที่ดิน ไปขึ้นทะเบียนสวนป่า และถูกตัดไปจนเหลือแต่ตอจำนวน ๑๑ ตอ เป็นการกระทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๑๑ และ มาตรา ๗๓  ฐาน “ร่วมกันทำไม้หวงห้าม (ไม้ยางนา) โดยไม่ได้รับอนุญาต” เหตุเกิดบริเวณคลองวังม้า ท้องที่ หมู่ที่ ๑ ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่วงก์ เพื่อติดตามตัวนายปราโมทย์ฯ, นายชำนาญฯ และพวก มาดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ ๔ เวลา ๒๑๑๐ คดีอาญาที่ ๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ ส.ค.๖๒

เวลา ๑๔๕๐ จนท.ชุดดังกล่าว ได้เข้าตรวจสอบภายในโรงงานแปรรูปไม้บริษัท อุดมสุโขทัย ก่อสร้าง จำกัดในพื้นที่ ต.หนองกลด อ.บรรพตพิสัย อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบการกระทำความผิด ผลการปฏิบัติดังนี้

๑. ร่วมตรวจสอบผังการติดตั้ง และวางเครื่องจักรภายในโรง งานฯ พบการกระทำผิดระเบียบ และกฎหมายจนท.จึงได้ทำบันทึกให้บริษัทฯดำเนินการแก้ไข ให้ถูกต้อง ดังนี้

๑) บริษัทฯ มีการติดตั้งเครื่องจักรภายในโรงงานทั้งหมด จำนวน ๕๐๕.๘๙๗๘๕ แรงม้า ซึ่งมีการติดตั้งเครื่องจักรเกินกำลังไฟฟ้า และแรงม้าเกินกว่าที่ได้รับสิทธิ์จดทะเบียนไว้ จำนวน ๓๓.๒๙๗๘๕ แรงม้า (สิทธิ์ที่จดทะเบียนไว้เดิมคือ ๔๗๒.๖ แรงม้า) เป็นการกระทำความผิดฐานไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๑๖ และ มาตรา ๕๑ แห่งพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

๒) การดำเนินการ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์จะดำเนินการออกคำสั่งให้บริษัทฯ แก้ไขรายการผังการวางเครื่องจักรให้ถูกต้อง และให้แล้วเสร็จภายใน เวลา ๓๐ วัน

                ๓) อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามความผิดที่ปรากฎ จำนวนวงเงินไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

            ๒. ตรวจสอบการจัดทำบัญชีประจำโรงงาน และการดำเนินการแก้ไข ผลการตรวจสอบ ดังนี้

๑) บริษัทฯ ยังมิได้จัดทำบัญชีประจำโรงงานให้เป็นปัจจุบัน โดยเจ้าหน้าที่ได้กำหนดเวลาให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่

บัญชีประจำโรงค้าไม้แปรรูป, บัญชีประจำโรงค้าสิ่งประดิษฐฯ และบัญชีประจำโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐ์กรรมทำเฟอร์นิเจอร์ฯ

๒) บริษัทฯ มิได้แสดงใบอนุญาตของทางราชการทั้ง ๓ ฉบับและมิได้แสดงใบคู่มือคนงาน ไว้ในที่เปิดเผยซึ่งสามารถตรวจสอบได้

๓) บริษัทฯ ไม่มีแผนที่แสดงอาณาเขตของทางราชการไว้ในที่เปิดเผย

๔) บริษัทฯ ไม่ได้แสดงใบแต่งตั้งตัวแทนเป็นผู้นำตรวจสอบ และตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ คณะเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ บริษัท อุดมสุโขทัย ก่อสร้าง จำกัด ดำเนินการแก้ไข และจัดบัญชีให้แล้วเสร็จทุกเรื่อง ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากไม่ดำเนินการภายในกำหนด จนท.จะเสนอให้ปิดโรงงานฯ ทันที

3. เวลา ๑๖๐๐ คณะเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ ครอบครองไม้ที่ได้มาจากการกระทำผิดในพื้นที่ป่า คลองวังม้า ซึ่งได้อายัดไว้เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.๖๒ และไม้บางส่วนได้แปรรูปไปแล้วนั้น เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ม.๕๑ และม.๖๙ ฐาน “ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป
โดยไม่มีรอยดวงตราค่าภาคหลวง หรือรอยตรารัฐบาลขาย” และ พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ม.๒๔ ฐาน “ผู้ใดใช้ตรา ตีตอก หรือประทับ หรือแสดงการเป็นเจ้าของไม้ที่มิได้มาจากการทำสวนป่า” จึงดำเนินคดี กับบริษัท อุดมสุโขทัย ก่อสร้าง จำกัด และตรวจยึดไม้ยางท่อน จำนวน ๙ ท่อน ปริมาตร ๑.๘๕ ลบ.ม.นำส่ง สภ.หนองกลด ดำเนินคดี ส่วนไม้ที่เหลืออีก ๗๘ ท่อน ที่แปรรูปไปแล้วได้มอบหมายให้ สจป.๔ สาขานครสวรรค์ ตรวจสอบ

, การป้องกันและปราบปรามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์
, การป้องกันและปราบปรามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …