, กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

เมื่อ 25 ม.ค. 64 นายกองเอกปราโมทย์  ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน ประจำปี 2564 โดยมี พ.อ.ธนาวีร์ วิชาชัย รอง ผอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี(ท.) ร่วมพิธีเปิดฯ เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนที่เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกับแนวทางจัดการภัยพิบัติ ของหน่วยงานภาครัฐ และสามารถมีส่วนร่วมในการรับมือกับสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

, กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.บูรณาการร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่่ต้นแบบ และคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

กอ.รมน.บูรณาการร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่่ต้นแบบ และคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เม& …