, การฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร

การฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร


การฟื้นฟูแม่นำ้พิจิตร

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำใน 2 จังหวัด พิจิตรและเพชรบูรณ์ https://petchainews.blogspot.com/2018/06/3-2.html

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …