, การลักลอบตัดไม้ จ.แพร่  อ.ลอง

การลักลอบตัดไม้ จ.แพร่ อ.ลอง

, การลักลอบตัดไม้ จ.แพร่  อ.ลอง

เข้าตรวจสอบพื้นที่ และปฏิบัติการตามที่ปรากฏเป็นข่าว ว่ามีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทำไม้ในท้องที่ บ้านห้วยแม่ต้า อ.ลอง จ.แพร่ สรุปดังนี้

               ๑. จับกุมผู้ต้องหา ๑ คน

               ๒. ตรวจยึดไม้ รวมจำนวน ๖๗ ท่อน ปริมาตรรวม ๑๖.๙๙ ลบ.ม. ดังนี้

                   ๒.๑ ไม้สักท่อน ๑๕ ท่อน ปริมาตร ๔.๖๘ ลบ.ม.

                  ๒.๒ ไม้กระยาเลยท่อน(แดง ประดู่) ๑๑ ท่อน ปริมาตร ๔.๒๐ ลบ.ม. ณ บ้านเลขที่ ๔๘/๒ ม.๗ ต.บ้านดิน อ.ลอง จ.แพร่

                   ๒.๓ ไม้สักท่อน ๓๐ ท่อน ปริมาตร ๖.๔๘ ลบ.ม. บริเวณข้างลำห้วยแม่ต้า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาน – แม่กอง ม.๗ ต.บ้านดิน อ.ลอง จ.แพร่

                   ๒.๔ ไม้สักท่อน ๑๑ ท่อน ปริมาตร ๑.๖๓ ลบ.ม.บริเวณข้างทางรถไฟ ม.๗ ต.บ้านดิน อ.ลอง จ.แพร่

               ๓. อายัดไม้ รวม ๒๖ ท่อน ปริมาตรรวม ๒๐.๘๓ ลบ.ม.ดังนี้

                   ๓.๑ ไม้สักท่อน ๑๖ ท่อน ปริมาตร ๑๑.๖๒ ลบ.ม. ณ บ้านเลขที่ ๔๘/๒ ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่

                   ๓.๒ ไม้สักท่อน ๑๐ ท่อน ปริมาตร ๙.๒๑ ลบ.ม. ณ บ้านเลขที่ ๒๔๓ ม.๗ ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …