, การสนธิกำลังตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
การสนธิกำลังตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

การสนธิกำลังตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

การสนธิกำลังตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หน.ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า  (ศปก.พป.)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการสนธิกำลังตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ตามที่กรมป่าไม้ได้รับเรื่องร้องเรียนซึ่งได้ตรวจสอบในขั้นต้นพบว่ามีการบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินในเขตป่าไม้ เพื่อปลูกยางพาราและบางส่วนมีการบุกรุกป่าใหม่ รวม ๒ จุด พื้นที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่

, การสนธิกำลังตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี , การสนธิกำลังตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี , การสนธิกำลังตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี , การสนธิกำลังตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

         การปฏิบัติการตามแผนฯ ของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า(ศปก.พป.) เป็นการบูรณาการร่วมของ ศปป.๔
กอ.รมน. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ท. ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. และนายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีหน่วยงานร่วมปฏิบัติการรวมประมาณ ๑๕๐ นาย ประกอบด้วย

   ๑. ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.)

    – หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้

    – ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (พญาเสือ) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

   ๒. กรมป่าไม้

    – สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

    – ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม)

    – ศปป.๑ (ภาคกลาง) กรมป่าไม้

   ๓. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

    – เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว

   ๔. ฝ่ายความมั่นคงและทหาร

   – ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน.(พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ)

    – หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน (จันทบุรี)(น.อ.ทวี วงศ์วาน)

    – กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ (น.อ.พลกิต สาหร่าย)

    – มณฑลทหารบก ที่ ๑๙(พ.อ.จักรพงศ์ ศรีสุวรรณ)

    – กอ.รมน.จังหวัด จ.บ. (น.อ.จาริก พัวพานิช)

    – กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี

  ๕. ฝ่ายตำรวจและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

    – กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒

    – บก.ปทส.

    – กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี

  ๖. ฝ่ายปกครอง

    – ฝ่ายปกครองจังหวัดจันทบุรี

    – สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดจันทบุรี

    – องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน

    ๗. หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

     เวลา ๑๐๓๐ – ๑๒๐๐ ผู้แทนหน่วยงานรวม ๔๐ นาย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์อ.โป่งน้ำร้อน โดยมี พ.อ.พงษ์เพชรฯ ผู้แทน ศปป.๔ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม

มีการชี้แจงพื้นที่เป้าหมายที่จะเข้าปฏิบัติการโดยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม, แนวทางการปฏิบัติยึดถือตามคำสั่ง คสช.
ที่ ๖๔/๕๗ และ ๖๖/๕๗ และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา และการประสานการปฏิบัติ

  

เวลา ๑๓๐๐ สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ รวมประมาณ ๑๕๐ นาย เข้าปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมายทั้ง ๒ จุด

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …