, การอบรมการใช้งานผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน

การอบรมการใช้งานผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน

การอบรมการใช้งานผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ณ ศูนย์อบรมเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.

, การอบรมการใช้งานผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน

, การอบรมการใช้งานผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน

, การอบรมการใช้งานผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน

ผลการฝึกอบรม ได้รับข้อมูลความรู้ในการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนผ่านทางระบบออนไลน์ และแนวทางในการดำเนินการ โดย ผบช.ระดับสูงสุด สามารถติดตามความคืบหน้าโครงการของหน่วยอย่างใกล้ชิด ผ่าน user และรหัส ที่ได้รับอนุมัติ

การดำเนินการจะเริ่มให้ทดลองใช่ระบบเป็นเวลา 1 สัปดาห์ จากนั้นจะให้เริ่มดำเนินการเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน ประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ แผนการดำเนินการ แผนการใช้จ่าย ฯ จะเริ่มปฏิบัติจริงในต้นปีงบประมาณ 2562
การขอรับการสนับสนุน แบ่งเป็น ปีละ 2 ครั้ง คือ 1 ต.ค.และ 1 มี.ค. ของทุกปี. หากใช้ไม่ทันตามกำหนด ให้ส่งคืนพร้อมดอกเบี้ย

ข้อมูลน่าสนใจ

, ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน จ.ระยอง

ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน จ.ระยอง

เม& …