, การอบรมขับเคลื่อนกลไกด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร

การอบรมขับเคลื่อนกลไกด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลโทเรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กอ.รมน.  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมขับเคลื่อนกลไกด้านความมั่นคงพิเศษ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร รวมทั้งการจัดการน้ำเสียและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมให้กับผู้บริหารระดับกลางของ กอ.รมน.จังหวัด, ส่วนราชการภายนอกที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้นจำนวน ๘๐ คน ในห้วงวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนกลไกภาคราชการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา, เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ที่รับผิดชอบ ให้เกิดความเข้าใจและร่วมมือในการดำเนินการ ซึ่งจะนำไปสู่วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยให้มีการบูรณาการ ประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือ กอ.รมน. ในการขับเคลื่อนกลไกฯให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  การอบรมให้ความรู้ประกอบไปด้วย การบริหารจัดการขยะและน้ำเสียในระดับพื้นที่,  การดำเนินการต่อปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตร, วิธีบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม, การเขียนคำสั่งทางการปกครอง,  เทคนิคการเข้าตรวจโรงงานอุตสาหกรรมกรณีฝุ่น PM 2.5,  วิธีป้องกันไม่ให้ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเลยการปฏิบัติหน้าที่

[ngg src=”galleries” ids=”223″ display=”basic_slideshow”]

          ผลสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับ สามารถอำนวยการ ประสานงาน บูรณาการและได้รับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร จากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบได้ตามศักยภาพ

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

เม& …