, การแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ของสวนส้มธนาธร

การแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ของสวนส้มธนาธร

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”101″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

วันที่ 28 มี.ค.61 เวลา 0900 คณะฯ กอ.รมน.จาก ศปป.4ฯ ได้ลงพื้นที่ใน อ.แม่อาย เพื่อรับทราบ ความคืบหน้าในการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ของสวนส้มธนาธร นำโดย พล.ต.ทัพ อุทิตสาร ผช.ผอ.ศปป.4ฯ / หน.คณะชุดตรวจประเมินผลฯ, พล.ต.คงเอก ขยันกิจ ที่ปรึกษาฯ ศปป.4ฯ, พ.อ.คธาพงษ์ รมยานนท์ หน.ฝ่ายฯ สผป.ศปป.4ฯ และ พ.อ.สิรภพ จารุหังสิน รอง ผอ.สสท.ศปป.4ฯ โดยได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้า มารายงานความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไขปัญหา การบุกรุกที่ดินในพื้นที่ ส.ป.ก. อำเภอแม่อาย รวมทั้งได้ติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยมิชอบด้วยกฎหมาย จากเจ้าของสวนส้มอื่นๆที่อยู่ในการจัดสรรพื้นที่ จว.เชียงใหม่ โดยมี ปลัดป้องกัน อ.แม่อาย เป็นผู้แทนนายอำเภอ ให้การต้อนรับ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ที่ว่าการ อ.แม่อาย ได้แก่
1.ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
2.ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
3.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
4.กศน.อ.แม่อาย
5.ส.ป.ก.จว.เชียงใหม่
6.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.เชียงใหม่
7.กกล.รส.จาก หน่วย ทพ.ในพื้นที่
8.รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่อาย
9. นายณัฐพล มาประเสริฐ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ จนท.ส.ป.ก.ชม.
10. นายศุภชัย สงชู นิติกรชำนาญการพิเศษ
11. กำนัน ผญบ. ในพื้นที่ อ.แม่อาย
12. สง.เกษตร อ.แม่อาย
13.จนท.ส.ป.ก.จว.เชียงใหม่ และ จนท.สง.ปฏิรูปที่ดิน จว.เชียงใหม่
โดยมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่
1. สืบเนื่องมาจากปัญหาการจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อทำประโยชน์จากไร่ส้ม ในพื้นที่อำเภอแม่อาย จว.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นปัญหาสืบเนื่องมาเป็นระยะเวลา 2 ปีกว่า และปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลได้
2. ปัจจุบัน คณะกรรมการ กทช.ซึ่งได้มีการประชุมเพื่อจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ของ อ.แม่อาย โดยที่ผ่านมาได้มีมติให้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ต้องการทำประโยชน์จากไร่ส้ม บนพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ได้ระบุไว้ จำนวน 300 รายชื่อ แต่เนื่องจากการพิจารณาในระดับจังหวัด ยังไม่มีความชัดเจนรวมทั้งยังอยู่ระหว่างการชะลอ การดำเนินงานอยู่
3. ในส่วนของการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้มีการจัดสรร ให้ทำประโยชน์ จากการปลูกส้มโดยไม่ให้ส่งผลกระทบ ต่อผู้จ้างและผู้ถูกจ้างให้ดูแลไร่ส้ม โดยมีแนวทางแก้ไขในการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้รูปแบบของ การดำเนินงานของสหกรณ์ ซึ่งจะได้มีการกำหนดรูปแบบต่อไป
ทั้งนี้ คณะฯ ได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งได้ให้ จนท.นิติกร ซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมายของ จว.ช.ม. ส่งรายงานการประชุมระดับจังหวัด และกำหนดห้วงระยะเวลาในการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการทำประโยชน์จากไร่ส้ม กับผู้ได้รับ การพิจารณา คัดเลือก และผู้ที่สมัครจะเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. แห่งนี้ ร่งรัดรวบรวมข้อมูล และรายชื่อ ผู้ที่ทำประโยชน์ จากที่ดิน ส.ป.ก.แห่งนี้ รวมทั้งให้ ทสจ.จว.ช.ม. ส่งแผนการดำเนินงานในห้วงระยะเวลา 2 เดือนหลังจากที่ได้เสนอแผนงานในการประชุมระดับจังหวัด ในครั้งต่อไป
รวมทั้งในช่วงบ่าย คณะฯ ได้เดินทางลงพื้นที่ ไปยังไร่ส้ทธนาธร เพื่อตรวจดูพื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการบุกรุกที่ดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่ถูกต้อง โดยคณะ ได้ให้ข้อแนะนำ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดสรรที่ทำกินบนที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

เม& …