, การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศที่เกินค่ามาตรฐาน

การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศที่เกินค่ามาตรฐาน

[ngg src=”galleries” ids=”216″ display=”basic_slideshow”]

๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ พลโท เรืองสิทธิ์  มิตรภานนท์  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (เดิม)  เพื่อหารือในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5) ปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศที่เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในวงกว้าง  หน่วยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ   สำนักงานโฆษก กอ.รมน. และสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน.  เพื่อกำหนดแนวทางในการลงพื้นที่ตรวจโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างๆ  และในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  ได้ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยบูรณาการกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ สำนักงานโฆษก กอ.รมน. ตรวจโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 4 โรงงาน เป็นโรงงานย้อมผ้า 3 โรงงานและโรงงานผลิตน้ำมันพืช 1 โรงงาน เพื่อตรวจสอบภาวะมลพิษและการจัดการคุณภาพอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม  ในส่วนของ กอ.รมน.ภาค 1-4  ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. ได้ประสานให้สำรวจการจัดการคุณภาพอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม  ผลการสำรวจโรงงานฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน  243 โรงงาน จาก 73 จังหวัด พบว่าการบำบัดมลพิษทางอากาศไม่ผ่านเกณฑ์จำวน 17 โรงงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการให้โรงงานแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๗ ภายในเวลา 30 วัน และศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. จะติดตามโดยใกล้ชิด

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

เม& …