, การแก้ไขสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จว.ตรัง

การแก้ไขสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จว.ตรัง

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”169″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ. นายสุเทพ มลสวัสดิ์ ทถ.จ.ตรัง มอบหมายให้ นายสมเชต เรืองอินทร์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ เป็นประธานคณะกรรมการในการตรวจติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2 (สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 20 ได้รับการปรับปรุง แก้ไข บำบัด ปิด หรือฟื้นฟู) ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ตรังสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 18 (แห่งสุดท้าย) โดยมี ผู้แทนจาก ทสจ. สสจ. โยธาฯ อปท. ร่วมตรวจติดตามฯ
หลังจากลงพื้นที่สำรวจและรับฟังบรรยายสรุปแล้ว พบว่าสถานที่กำจัดขยะ มีพื้นที่ทั้งหมด 15 ไร่ มีปริมาณขยะเข้าสู่ระบบกำจัด 3 ตัน/วัน มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลก่อนทุกครั้งที่จะนำไปกำจัด วันละ 150 กก.กำจัดด้วยวิธีการฝังกลบทั้งสิ้น ไม่มีปริมาณขยะตกค้าง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดพื้นที่ใหม่ สำหรับพื้นที่เก่าได้ฝังกลบและต่อท่อเพื่อระบายก๊าซ เรียบร้อยแล้ว จากนั้นได้เร่งรัดติดตามงานตามที่นโยบายที่ สถ.กำหนด ดังนี้
1. ติดตามโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
2. การดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
3. การจัดถังขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) ภายใน ตลาด วัด มัสยิด บ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่
4. การลดใช้พลาสติก และการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
5. การจัดทำข้อบัญญัติขยะมูลฝอย
ในการนี้คณะกรรมตรวจติดตามฯ ได้แนะนำให้ทาง อบต. ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสถานที่กำจัดขยะของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัดที่ สถ. กำหนดต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …