, กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐)

กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐)

วันที่ 8-10 มี.ค.60     ➡ ➡ 😀    การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลของส่วนราชการ ตามแผนแม่บทฯ  สำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วย กอ.รมน.ภาค ๒ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับประเมินผล จากหน่วยงานภายนอก ณ โรงแรมไอโฮเต็ล จังหวัดนครพนม
, กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐), กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐), กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐), กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐), กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐), กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐), กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐), กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐), กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐), กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐), กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐), กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐), กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐), กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐), กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 😛 ➡  ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  จัดนิทรรศการในงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๙  ณ ทำเนียบรัฐบาล  โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๙  และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รวมทั้งมอบนโยบายในการดำเนินงานด้านความมั่นคง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการ กอ.รมน. ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูง ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน. เพื่อยึดถือเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ การจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้มีการนำเสนอวีดิทัศน์และเอกสารแจกจ่าย รวมทั้งการจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่สำคัญในปี ๒๕๕๙  และการนำเสนอแผนการปฏิบัติงานในช่วงต่อไป โดยมุ่งเน้นการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการรักษาความมั่นคงภายในตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ กอ.รมน. พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๔  
 
, กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐)
 —————————————————————————————————————————————
 
😆 วันศุกร์ที่ ๓ ก.พ.๖๐ ศปป.๔ กอ.รมน. ได้จัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานแถลงผลการดำเนินงานของ กอ.รมน.ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ศปป.๔ กอ.รมน. ชั้น ๓ อาคาร สปก.ทบ.(เดิม) โดยมี พล.ท.ชัยณรงค์  แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมฯ ➡ ➡ ซึ่งงานแถงผลการดำเนินงานฯ จะจัดในวันที่ ๖ ก.พ.๖๐ ณ ทำเนียบรัฐบาล

, กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐)

➡  ➡  ➡

😆 วันศุกร์ที่ ๓ ก.พ.๖๐   พล.ท.ชวลิต พงษ์พิทักษ์  รอง ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. ได้จัดกิจกรรมนำกำลังพล ศปป.๔ กอ.รมน.  อวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับ พล.ท.ชัยณรงค์  แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. 
, กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐)
พล.ท.ชวลิต พงษ์พิทักษ์ รอง ผอ.ศปป.๔ฯ ได้นำกำลังพลอวยพรวันเกิด ผอ.ศปป.๔ฯ

, กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐)

 

 

—————————————————————————————————————————————

วันพุธที่ ๔ ม.ค.๖๐  พล.ท.ชวลิต  พงษ์พิทักษ์ รอง ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. ได้นำกำลังพล ศปป.๔ กอ.รมน. อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ แด่  พล.ท.ชัยณรงค์  แกล้ากล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. และขอรับพรปีใหม่ จาก ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. ณ ห้องประชุม ศปป.๔ กอ.รมน. ชั้น ๓ อาคาร สปก.ทบ. (เดิม)

, กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐)

, กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐)

, กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐)

 

 

เมื่อวันที่  ๒ ม.ค. ๖๐   พล.ท. ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี ฝังลูกนิมิต ณ วัดฝายแก ต.ถืมตอง อ.เมือง จว.น่าน โดยมี กอ.รมน.จว.น.น., กำลังพล มทบ.๓๘ ม.พัน. ๑๐, ม.พัน. ๑๕ และ หน.ส่วนราชการใน พื้นที่ จว.น่าน พร้อมราษฎรบ้านฝายแก และประชาชนในพื้นที่ จว.น่าน จำนวน ประมาณ ๑,๐๐๐ คน เข้าร่วมพิธีฯ

 , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐)

, กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐)   , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐)   , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐)

, กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐) , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐)  , กิจกรรม ศปป.๔ กอ.รมน.(๗ -๙ มี.ค.๖๐)

 

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …