, คณะชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ เข้าตรวจการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด พ.บ.

คณะชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ เข้าตรวจการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด พ.บ.

, คณะชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ เข้าตรวจการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด พ.บ.
พล.ต.ประเชิญ ไชยกิจ ที่ปรึกษา ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. เป็น หน.คณะชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ เข้าตรวจการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด พ.บ. โดยมี พ.อ.ประยุกต์ อุ่นอบ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.บ.(ท.) ให้การต้อนรับ และ นำเสนอข้อมูล ณ บก.กอ.รมน.จังหวัด พ.บ. อ.เมืองเพชรบุรี โดยประเด็นสำคัญที่นำเสนอ

– การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งในพื้นที่ จ.เพชรบุรี โดยการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัด พ.บ.  มีส่วนร่วมในการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ซึ่งจากการขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรีจากการผลักดันของ กอ.รมน.จังหวัด พ.บ. ทำให้ในปีที่ผ่านมา จ.เพชรบุรี ไม่ประสบปัญหาน้ำท่วม รวมทั้ง กอ.รมน.จังหวัด พ.บ. ได้เป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขภัยแล้ง ในพื้นที่ อ.เมืองเพชรบุรี, อ.บ้านแหลม และ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้มากกว่า 10,000 ไร่

– การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของ จ.เพชรบุรี โดยการจัดสร้างโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ณ ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี แต่ปัจจุบัน มีปัญหาในการฟ้องร้อง นายก อบต.ท่าแลง ต่อศาลปกครอง กรณีขอบเขตอำนาจในการอนุมัติให้จัดตั้งโรงงานของ นายก อบต.ท่าแลง ซึ่งยังไม่ได้ ข้อยุติ จึงเป็นอุปสรรคในการทำให้เกิดการชะลอการเปิดใช้งานโรงงาน โดย ชุดประเมินผลฯ ได้ให้คำแนะนำ และให้ กอ.รมน.จังหวัด พ.บ. พิจารณาเร่งรัดบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย กอ.รมน.จังหวัด พ.บ. จะจัดการประชุมคณะอำนวยการด้านความมั่นคงของจังหวัดเพชรบุรีใน 24 มี.ค.63 เพื่อเร่งรัดให้การแก้ไขปัญหาได้ข้อยุติต่อไป

           เวลา 1300 กอ.รมน.จังหวัด พ.บ. นำคณะฯ เข้ารับฟังข้อมูล ณ โครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ณ ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยผู้บริหารโรงงานได้ให้ข้อเท็จจริง กรณีชะลอการเปิดใช้งาน เนื่องจาก ประสบปัญหาทางเทคนิคในการติดตั้งอุปกรณ์ของผู้รับเหมาไม่เป็นไปตามสัญญา ปัจจุบัน
อยู่ในระหว่างการฟ้องร้องดำเนินคดีที่ประเทศสิงคโปร์ โดยคาดว่าจะเปิดใช้งานได้หลังกลาง ปี 2564 สำหรับปัญหาการร้องเรียน การฟ้องร้อง ที่เกิดขึ้น ระหว่าง ผู้ร้อง กับ โรงงาน หรือ ผู้ร้อง กับ นายก อบต.ท่าแลง ไม่มีผลกระทบกับการเปิดการใช้งานของโรงงาน หลังจากนั้น ได้นำคณะ เข้าชมสภาพภายในโรงงาน ที่มีการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นโดยใช้วัสดุปกคลุมไปเมื่อ ธ.ค.62 ปัจจุบัน ไม่มีผลกระทบด้านกลิ่นต่อชุมชน

           เวลา 1400 กอ.รมน.จังหวัด พ.บ. นำคณะฯ เข้าตรวจการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ บ.หนองโสน หมู่ที่ 3 ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 เป็นผู้ให้ข้อมูล ซึ่งโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ได้รับการสนับสนุนจาก ศปป.1 กอ.รมน. ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน ในการขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เก็บกักไว้ในบ่อพัก เพื่อกระจายน้ำไปใช้ในการอุปโภค และ การเกษตร ในพื้นที่ ต.ห้วยข้อง โดยในอดีต บ่อน้ำจะมีสภาพแห้งขอด เกิดปัญหาภัยแล้งซ้ำซากในพื้นที่ แต่จากการได้รับการสนับสนุนจาก กอ.รมน. ทำให้มีน้ำใช้ทั้งปี ประชาชนในพื้นที่จึงมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …