คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 66/2557

, คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 66/2557
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 66/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่องเพิ่มเติมหน่วยงานสำหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน เรื่องเพิ่มเติมหน่วยงานสำหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน : ดาวน์โหลด

ข้อมูลน่าสนใจ

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง