, ตรวจพื้นที่การเปลี่ยนแปลงสภาพป่า และตรวจจุดเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ จว.เชียงใหม่

ตรวจพื้นที่การเปลี่ยนแปลงสภาพป่า และตรวจจุดเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ จว.เชียงใหม่

[ngg src=”galleries” ids=”196″ display=”basic_slideshow”]

กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. และกลุ่ม ทสปช. เข้าร่วมการบูรณาการ กับหน่วยงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่), หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฝาง, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.๒ (เหมืองแร่), หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.๕ (ปิงโค้ง), กำนันตำบลแม่คะ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ร่วมกันออกตรวจพื้นที่ จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้

แห่งที่ ๑ ร่วมกันออกตรวจพื้นที่การเปลี่ยนแปลงสภาพป่า(ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐) ดังนี้
๑. เข้าตรวจพื้นที่สวนยางพาราที่มีปัญหา เป็นพื้นที่ สปก. และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.๒ (เหมืองแร่) ได้ร้องขอให้ กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. ตรวจสอบสอบที่มาของที่ดิน สปก. เนื้อที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ ในพื้นที่ บ.ห้วยไคร้ ต.แม่คะ อ.ฝาง จว.ช.ม.
๒. เข้าตรวจพื้นที่ ที่ดิน ๓๒ ไร่ ในเขตป่าสงวน ที่ถูกทำเป็นสวนยางพารา ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการครอบครองโดยนายทุน หน่วยป้องกันฯ จึงขอให้ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่ทำกินประจำอำเภอทำการตรวจสอบ

แห่งที่ ๒ ร่วมกันออกตรวจจุดเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ ดังนี้
๑. เข้าตรวจพื้นที่ จุดเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ประดู่ ณ บ้านแม่ป๋าม หมู่ ๓ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จว.ช.ม. อันป็นพื้นที่เสี่ยง ซึ่งมีการลักลอบตัดก่อนหน้านี้ พบร่องรอยการลักลอบกานต้นไม้ป่าเบญจพรรณ จึงทำการบันทึกข้อมูล เพื่อทำการเฝ้าระวังการลักลอบตัด และเคลื่อนย้ายไม้ออกจากพื้นที่
๒. เข้าตรวจสอบ พื้นที่สวนป่าแม่นาอ้อย ที่เคยพบการลักลอบตัดไม้ ประมาณ ๑ คิว ณ หมู่บ้านแม่มะกู้ หมู่ ๑๒ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จว.ช.ม. พบร่องรอยการลักลอบกานต้นไม้ป่าเบญจพรรณ จึงทำการบันทึกข้อมูล เพื่อทำการเฝ้าระวังการลักลอบตัด และเคลื่อนย้ายไม้ออกจากพื้นที่
การปฏิบัติงานโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …