, ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกปลูกปาล์มน้ำมัน และบ้านพักตากอากาศ เนื้อที่ 142 ไร่  (เทือกเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต)

ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกปลูกปาล์มน้ำมัน และบ้านพักตากอากาศ เนื้อที่ 142 ไร่ (เทือกเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต)

  1. วันที่ 22 ต.ค.62 เวลา 13.00 อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน (นางนันทนา บุณยานันต์) ลงพื้นที่จ.ภูเก็ต เพื่อสนับสนุนชุมชน บ.กะรน หมู่ 2 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ตในการจัดตั้งป่าชุมชนผาหินดำ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ป่าชุมชนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประเทศไมย คือ ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท โดยร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชน จัดทำร่างแผนการจัดการป่าชุมชนผาหินดำ เพื่อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการนำพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ(สปก.)ไปจัดตั้งป่าชุมชน และร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานป่าชุมชนกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์) ลงสำรวจพื้นที่ป่าชุมชนผาหินดำ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 2 ท่าน, ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต, ท้องถิ่นจังหวัด, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต, ป้องกันจังหวัด, อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ โดยมีกำนันตำบลกะรน (นายวินัย ชิดเชี่ยว) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ,2, 4 และ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต นำสำรวจพื้นที่
  2. ผวจ./ผอ.รมน.จังหวัด ภ.ก. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ เร่งดำเนินการเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินประจำจังหวัดภูเก็ต ประชุมพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 10 พ.ย.62 นี้ และสั่งการให้ อบจ.ภูเก็ต ให้การสนับสนุนการบริหารจัดการป่าชุมชนผาหินตั้ง เพื่อชุมชนได้มีการอนุรักษ์ป่าชุมชน และต้องได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ป่าด้วย
  3. การจัดตั้งป่าชุมชนกะตะ(ผาหินดำ) หมู่ที่ 2 ต.กะรน อ.เมืองจ.ภูเก็ตในพื้นที่ดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นพื้นที่ป่าชุมชนที่มีราคาแพงที่สุดของประเทศไทย และเป็นพื้นที่ ที่มีความสวยงาม ที่สุดของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันของ ศปป.4 กอ.รมน.และ ทส.ตามนโยบายของรัฐบาล และขับเคลื่อนกลไกตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ 40% จากพื้นที่ป่าที่มีอยู่ 102 ล้านไร่ ทั่วประเทศ
, ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกปลูกปาล์มน้ำมัน และบ้านพักตากอากาศ เนื้อที่ 142 ไร่  (เทือกเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต)
, ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกปลูกปาล์มน้ำมัน และบ้านพักตากอากาศ เนื้อที่ 142 ไร่  (เทือกเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต)
, ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกปลูกปาล์มน้ำมัน และบ้านพักตากอากาศ เนื้อที่ 142 ไร่  (เทือกเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต)

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …