, ตรวจสอบพื้นที่ บริษัท ยงเจริญ (หนองคาย) จำกัด ต.หนองสองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

ตรวจสอบพื้นที่ บริษัท ยงเจริญ (หนองคาย) จำกัด ต.หนองสองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

, ตรวจสอบพื้นที่ บริษัท ยงเจริญ (หนองคาย) จำกัด ต.หนองสองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

จากที่ได้รับแจ้งว่ามีการนำไม้ประดู่ท่อนเข้ามาวางกองอยู่ภายในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเป็นไม้ที่ได้ตัดมาจากที่ดินมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิในที่ดินหรือไม่ ในการตรวจสอบครั้งนี้มี นายธีรเจต ทวีอภิรดีเสริม เป็นผู้นำตรวจสอบ ผลการตรวจสอบพบไม้ประดู่ท่อนวางอยู่ภายในบริษัทจำนวนมาก และวันนี้สามารถตรวจวัดจัดทำบัญชีได้ จำนวน 346 ท่อน และมีเจ้าของไม้นำหลักฐานมาแสดงซึ่งจะทำการตรวจสอบโดยละเอียดที่ตอไม้ และนำมาเปรียบเทียบกับไม้ประดู่ที่อยู่ภายในบริษัทฯ
, ตรวจสอบพื้นที่ บริษัท ยงเจริญ (หนองคาย) จำกัด ต.หนองสองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
รวมมีไม้ประดู่ท่อนทั้งหมด จำนวน ๕๙๒ ท่อน ปริมาตร ๒๐๔.๔๔๗๕ ลูกบาศก์เมตร ตรวจสอบพบว่าไม้ท่อนบางส่วนมีรูปรอยดวงตราที่แสดงว่าเป็นไม้ที่ตัดมาจากสวนป่า วางกองปะปนอยู่รวมกับไม้ที่ไม่มีรูปรอยดวงตรา จำนวน ๗๒ ท่อน

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …