, “ตะกั่ว-ฝุ่น”บรรจุใน  5 โรคจากสิ่งแวดล้อมและอาชีพ

“ตะกั่ว-ฝุ่น”บรรจุใน 5 โรคจากสิ่งแวดล้อมและอาชีพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2564 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2563  สาระสำคัญคือ การกำหนดชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 7 (1) แห่งพ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ พ.ศ. 2563 “

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจกวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 กำหนดให้โรคหรืออาการสำคัญดังต่อไปนี้เป็นโรคจากการประกอบอาชีพ

  • โรคจากตะกั่ว หรือสารประกอบของตะกั่ว หมายถึง โรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจาก
    หรือเป็นผลเนื่องมาจากการทำงาน หรือการประกอบอาชีพที่สัมผัสตะกั่ว หรือสารประกอบของตะกั่ว
  • โรคจากฝุ่นซิลิกา หมายถึงโรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้น จากหรือเป็นผลเนื่องมาจากการทำงานหรือการประกอบอาชีพที่สัมผัสฝุ่นซิลิกา
  • โรคจากภาวะอับอากาศ หมายถึง โรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลเนื่องมาจากการทำงานหรือการประกอบอาชีพในภาวะอับอากาศ
  • โรคจากแอสเบสตอส (ใยหิน) หรือโรคมะเร็งที่เกิดจากแอสเบสตอส (ใยหิน) หมายถึงโรคหรืออาการผิตปกติที่เกิดขึ้นจาก หรือเป็นผลเนื่องมาจากการทำงานหรือการประกอบอาชีพที่สัมผัสแอสเบสตอส (ใยหิน)
  • โรคหรืออาการสำคัญของพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช หมายถึง โรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหรือเบ็นผลเนื่องมาจากการทำงานหรือการประกอบอาชีพที่สัมผัสสารกำจัดศัตรูพืช

ทั้งนี้ประกาศ ณ วันที่ 29  ธ.ค.2563 โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.กระทรวงสาธารณสุข
 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/301045
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, รวบรายที่ 5 ร่วมฆ่า “เสือโคร่ง” อุทยานฯ ชี้พฤติการณ์พรานอาชีพ

รวบรายที่ 5 ร่วมฆ่า “เสือโคร่ง” อุทยานฯ ชี้พฤติการณ์พรานอาชีพ

คว& …