, ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ

ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ

๑๘ ธ.ค.๖๐ พล.ต.ชัยสิทธิ์ ปั้นรัตน ผช.ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ร.น. ปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ  การแก้ไขปัญหาความมั่นคงพิเศษเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร โดยในช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะได้เข้าเยี่ยมคํานับ นายสุเทพ วงษ์พานิช รอง ผวจ.ร.น./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.น. เวลา ๑๐.๐๐ น. รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องจาก กอ.รมน.จังหวัด ร.น., สนง.ทสจ.ระนอง, สนง.ป่าไม้จังหวัดระนอง, อช.น้ำตกหงาว, สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน.๖ (บ่อน้ำร้อน), สนง.พลังงานจังหวัดระนอง, สนง.สาธารณสุขจังหวัดระนอง, โดยมี พ.อ.กิตติ จันทร์เอียด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.น.(ท) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กอ.รมน.จังหวัด ร.น., กอ.รมน.ภาค ๔ สย.๑, สนง.ทสจ.ระนอง, สนง.ป่าไม้จังหวัดระนอง, อช.น้ำตกหงาว, สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน.๖ (บ่อน้ำร้อน), สนง.พลังงานจังหวัดระนอง, สนง.สาธารณสุขจังหวัดระนอง, เกษตรจังหวัดระนอง, ประมงจังหวัดระนอง, อช.หมู่เกาะระนอง, อช.ลําน้ำกระบุรี จ.ระนอง, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน.๑, ณ ห้องพลับพลึงธาร ศาลากลางจังหวัดระนอง ในการลงพื้นที่ของคณะ ศปป.๔ กอ.รมน. ในครั้งนี้เพื่อติดตาม แนะนํา รับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการดําเนินงานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพิเศษเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ในพื้นที่จังหวัดระนอง จากนั้นคณะได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดพังงาต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …