, ทวงคืนผืนป่าจากกลุ่มนายทุนที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย อ.เนินมะปราง และ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทวงคืนผืนป่าจากกลุ่มนายทุนที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย อ.เนินมะปราง และ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

, ทวงคืนผืนป่าจากกลุ่มนายทุนที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย อ.เนินมะปราง และ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
การทวงคืนผืนป่าจากกลุ่มนายทุนที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย ปลูกยางพาราประมาณ
1,000 ไร่ ในท้องที่ อ.เนินมะปราง และ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ดังนี้

การเข้ามาบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย ท้องที่ อ.เนินมะปราง และอ.วังทอง จ.พิษณุโลก รวม 8 จุดเป้าหมาย หลังจากพลเมืองดีร้องเรียนให้เข้าตรวจสอบ กรณีนายทุนจากนอกพื้นที่ เข้ามาบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำประโยชน์ปลูกยางพารา และมีการแผ้วถางพื้นที่ป่า จากการอ่านแปลภาพถ่ายดาวเทียมพบว่า ในพื้นที่ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก พบมีการบุกรุก จำนวน 7 จุด และ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก 1 จุด ตรวจสอบไม่มีการสำรวจการถือครองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541

รวมพื้นที่ทั้งหมด ที่ทำการตรวจยึดจำนวน 8 แปลง พื้นที่รวม 1,023 – 2 – 34 ไร่

ข้อพิจารณา จากการตรวจสอบพื้นที่ครั้งนี้คณะเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีนายทุนยึดถือครอบครองพื้นที่ สปก.จำนวนมากเกินกว่า 50 ไร่ ต่อราย หลายแปลง และมีบางแปลงออก
สปก.4-01 นอกเขตปฏิรูปเข้ามาในเขตป่าสงวนคณะเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ กอ.รมน.จังหวัด พ.ล. ประสานการปฏิบัติกับ สปก.พิษณุโลก ตรวจสอบการครอบครองพื้นที่ของนายทุนรายใหญ่ และการออก สปก.4-01 ของเจ้าหน้าที่ว่าดำเนินการถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ หรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ต่อไปดังนี้

               1 แปลงที่ 1-2 ของเสี่ยชุมพร ที่ออก สปก.4-01 นอกเขตปฏิรูป

               2 การถือครองที่ดิน สปก.4-01 จำนวนมากเกิน 50 ไร่ต่อราย ของนายสมศักดิ์ ตันติมาสกุล, หจก.วีระนันท์ และของนายยิ่งพันธ์ฯ

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …