, บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ แปลงปลูกป่าห้วยน้ำหิน ต.สถาน อ.นาน้อย และ ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน

บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ แปลงปลูกป่าห้วยน้ำหิน ต.สถาน อ.นาน้อย และ ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน

, บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ แปลงปลูกป่าห้วยน้ำหิน ต.สถาน อ.นาน้อย และ ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน

จากความเดือดร้อนของราษฎรที่อยู่อาศัยและทำกิน ในพื้นที่ (ของกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ จำนวน 298 ราย เป็นสมาชิกขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม 48 ราย) ซึ่งถูกแจ้งความและดำเนินคดีข้อหาบุกรุก โดยมีข้อเรียกร้องขอให้ยุติการดำเนินคดีและขอให้อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่เดิม โดยในห้วงวันที่ 27 ถึง 28 มกราคม 2563 นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางลงพื้นที่และประชุมร่วมกับส่วนราชการเพื่อพิจารณาบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร กลุ่มดังกล่าว ที่ถูกดำเนินคดีเมื่อปี 2559 จำนวน 298 ราย เสียชีวิต 1 ราย ศาลตัดสินแล้ว 8 ราย ไม่แสดงเจตนาเป็นเจ้าของ 27 ราย และเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและผ่านทั้งหมด 262 ราย ผลการประชุมคือ
  1. ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวได้ผ่านการคัดกรองจากคณะทำงานระดับจังหวัดตามแนวทางคำสั่ง คสช.ที่ 66/2557 และวิทยุราชการ กอ.รมน. ด่วนที่สุด ที่ นร 5100/ว 509 ลง 16 ต.ค.61 ว่าเป็นผู้ยากจนยากไร้และไร้ที่ทำกินสมควรได้รับการช่วยเหลือด้านคดีตามนโยบายรัฐบาล
  2. ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 เร่งรัดดำเนินการเพื่อถอนแจ้งความราษฎรกลุ่มดังกล่าว/และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาที่ทำกินรวมทั้งช่วยเหลือเยียวยา ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพทั้งนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้เร่งรัด ติดตาม
ผลการดำเนินการข้างต้น เพื่อให้เกิดผลการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมและนำเรียน นาย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการ แก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชน เพื่อสังคมที่เป็นธรรมเพื่อทราบต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, การป้องกันและปราบปรามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติพื้นที่ มุกดาหาร

การป้องกันและปราบปรามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติพื้นที่ มุกดาหาร

กา& …