, บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อสนับสนุน “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”

บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อสนับสนุน “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”

บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อสนับสนุน “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ได้แก่ การสร้างการตระหนักรู้,
การจัดกิจกรรมลดการเผา, การตรวจการปล่อยฝุ่นละอองของโรงงานอุตสาหกรรมและการบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะที่ปล่อยควันดำ และบูรณาการร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๖ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิดภาคครัวเรือน โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ ให้กับชุมชนในหมู่บ้านชวนชื่นบางบัว อ.บางบัวทอง จ.ปทุมธานี ซึ่งสามารถขยายผลไปสู่ผู้พักอาศัยในพื้นที่ ทำให้สามารถจัดการน้ำเสียจากภาคครัวเรือนได้มากกว่า 7 หมื่นลิตรต่อวัน

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …