, กอ.รมน. จังหวัดนครราชสีมา บูรณาการร่วมตรวจโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แก้ไขปัญหา PM 2.5

กอ.รมน. จังหวัดนครราชสีมา บูรณาการร่วมตรวจโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แก้ไขปัญหา PM 2.5

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564  เวลา 09.00 -15.30  น. กอ.รมน. จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ร่วมกับ หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
1.บริษัท ไทย อะคิบะ จำกัด
2.บริษัท นิชชิน จำกัด
3.บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที. จำกัด
4.บริษัท ซี.ไจแกนติค คาร์บอน จำกัดและบริษัทในเครือ อีก 2 บริษัท รวมเป็น 6 บริษัท

โดยคณะผู้ตรวจสอบ ได้ให้คำแนะนำเรื่องการตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ที่ปลายปล่อง (Stack) และบรรยากาศทั่วไป (Ambient) โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ทางบริษัทได้ดำเนินการตรวจวัด

ทั้งนี้การตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม เป็นการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ของจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานของ กอ.รมน.จังหวัด น.ม. โดย ท่าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม. ได้กรุณาทำแผ่นพับ ปชส.การปฏิบัติตนในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด คนโคราชต้องสวมแม๊ส 100 % และนำหน้ากากผ้า กอ.รมน.น.ม.แจกจ่ายเพื่อรณรงค์ การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวน 200 แผ่น การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ( ศปป.4 กอ.รมน. )

, กอ.รมน. จังหวัดนครราชสีมา บูรณาการร่วมตรวจโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แก้ไขปัญหา PM 2.5 , กอ.รมน. จังหวัดนครราชสีมา บูรณาการร่วมตรวจโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แก้ไขปัญหา PM 2.5 , กอ.รมน. จังหวัดนครราชสีมา บูรณาการร่วมตรวจโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แก้ไขปัญหา PM 2.5

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.บูรณาการร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่่ต้นแบบ และคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

กอ.รมน.บูรณาการร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่่ต้นแบบ และคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เม& …