, ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร

ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร

, ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ภายใต้การอำนวยการของ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ พล.ท.เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์. ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.

๑. ชุดฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน.นำโดย พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ ร่วมกับชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ นำโดยนายสมชาย ฉิมแย้ม ได้บูรณาการหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง และในพื้นที่ ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ฯ,ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้, ศูนย์ป่าไม้จังหวัดพิจิตร,  กอ.รมน.จังหวัด พ.จ., ตำรวจ สภ.โพทะเล สนธิกำลังรวมประมาณ ๒๕ นาย ร่วมกันเข้าตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้ในพื้นที่ บ.ท่าตาเสือ ต.วัดขวาง อ.โพทะเล
จ.พิจิตร ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยผิดกฎหมาย

        ๒. เมื่อคณะเจ้าหน้าที่เดินทางถึงโรงงานแปรรูปไม้ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณบ้านเลขที่ ๓๒ หมู่ ๒ บ.ท่าตาเสือต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร พบไม้ยางนาท่อน, ไม้สักท่อนขนาดใหญ่ กองเรียงรายบริเวณหน้าโรงงานจนถึงโรงเก็บไม้ซึ่งมีไม้ยางนา และไม้สักแปรรูป จำนวนมากแยกขนาดกองอยู่รอการจำหน่าย ทั่วบริเวณมีกองขี้เลื่อย, กองปีกไม้ และเศษไม้จากการใช้แท่นเลื่อยวงเดือน ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง เจ้าหน้าที่ได้พบ กับน.ส.มยุรีย์ ภูริพัฒนา อายุ ๔๒ ปี แสดงตัวว่าเป็นเจ้าของโรงงานดังกล่าว และได้นำเอกสารที่ได้รับอนุญาตประกอบการมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ดู ดังนี้

            ๒.๑ ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน ได้รับอนุญาตเมื่อ ๕ ก.พ.๖๒ ถึง ๔ ก.พ.๖๓

๒.๒ ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ได้รับอนุญาตเมื่อ ๕ ก.พ.๖๒ ถึง ๔ ก.พ.๖๓

            ๒.๓ ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ได้รับอนุญาตเมื่อ ๕ ก.พ.๖๒ ถึง ๔ ก.พ.๖๓

            ๒.๔ หลักฐานการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ ฉบับ

            ๒.๕ หลักฐานการซื้อไม้ยางท่อน และไม้สักท่อนจากที่ดินกรรมสิทธิ์ จาก จ.พิษณุโลก และ
จ.กำแพงเพชร

        ๓. นางมยุรีย์ฯ ได้นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโรงงาน, ไม้ยางนาท่อน, ไม้สักท่อน, แท่นเลื่อย และเลื่อยโซ่ยนต์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบจากเอกสารที่ได้รับอนุญาตและหลักฐานต่างๆ แล้วสรุปดังนี้

            ๓.๑ โรงงาน น.ส.มยุรีย์ฯ ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน แต่ใช้เครื่องจักรกล คือแท่นเลื่อยวงเดือน โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ม.๔๘ ฐาน ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยมิได้รับอนุญาต

            ๓.๒ ตรวจสอบเลื่อยโซ่ยนต์ ๒ เครื่อง ซึ่งไม่พบหมายเลขเครื่อง ตามหลักฐานที่ น.ส.มยุรีย์ฯ ไปยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ ฉบับ เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดเลื่อยโซ่ยนต์ทั้ง ๒ เครื่อง ดำเนินคดีตามกฎหมาย

            ๓.๓ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และบัญชีไม้ที่ซื้อมาจากที่ดินกรรมสิทธิ์ กับกองไม้ยางนาท่อน และไม้สักท่อนแล้ว มีจำนวน และขนาดสัมพันธ์ ถูกต้องตรงกัน รวมทั้งได้ตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศแปลงโฉนดที่ดินต้นทางไม้ที่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก แล้วพบมีต้นไม้ขนาดใหญ่เต็มพื้นที่สอดคล้องกับจำนวนไม้ จึงมีความเห็นร่วมกันเชื่อว่าเป็นไม้ที่ตัดมาจากที่ดินกรรมสิทธิ์จริง

        ๔. คณะเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา และตรวจยึดของกลางนำส่ง พงส.สภ.โพทะเลดำเนินคดี ดังนี้

            ๔.๑ จับกุมตัวผู้ต้องหา ๑ คน ชื่อน.ส.มยุรีย์ ภูริพัฒนา อายุ ๔๒ ปี

            ๔.๒ ตรวจยึด แท่นเลื่อยวงเดือน จำนวน ๒ เครื่อง

            ๔.๓ ตรวจยึดเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่องเนื่องไม่มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ ม.๔ ฐาน มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

, ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
, ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …