ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเกี่ยวข้อง

เอกสารงานเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ

เอกสารงานเสริมสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร

เอกสารงานเสริมสร้างความมั่นคงด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เอกสารด้านยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง

เอกสารด้านแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ของ ศปป.4 กอ.รมน.

ข้อมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 25-27 พ.ย.63