ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเกี่ยวข้อง

แผนแม่บทฯ 2557 <<< download

ดาวน์โหลด

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ คู่มือ1-1-1024x526.jpg

คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในประเทศ

สรุปผลงาน ศปป.4 แถลงผล ปี 62

กรณีศึกษา การสร้างฝาย

พ.ร.บ.คทช.พ.ศ.2562

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2562

พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562

พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติ สวนป่า พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484

คำสั่ง คสช. 92562 (หน้า4 ข้อ4และ5)

หัวข้อในการตรวจโครงการฯปี 62

หัวข้อในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ

แบบรายงาน 01-02-03

แบบรายงาน 04-ประเมินความพึงพอใจ ปี62

 

******************************************

หลักเกณฑ์และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาภายในประเทศ ของ กอ.รมน.

 

ตารางแบบรายงาน 01-02-03

บรรยายความเป็นมาOneMap_final_590127

แบบตรวจติดตามบูรณาการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ภาค-จังหวัด

หัวข้อในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ

บทเรียนจากบ้านห้วยปลาหลด ➡ คลิ๊กบทเรียน 

➡ ประเด็นปัญหา กรณีตัวอย่าง (สำหรับการสัมมนา 15-17 พ.ย.60)  คลิ๊กเปิด 

 

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

  • แผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้

แผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้  โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๗

  • พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่๔

  • ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่ง หน.คสช.ที่ ๓๑/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

คำสั่ง หน.คสช.ที่ ๓๕/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิก ในท้องที่ตําบลวังบาลและตําบลบ้านเนิน อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

คำสั่ง หน.คสช.ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย

คำสั่ง หน.คสช.ที่ ๖๔/๒๕๕๗ เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้

คำสั่ง หน.คสช.ที่ ๖๖/๒๕๕๗ เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานสําหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน

  • เอกสารการจัดทำรายงานเพื่อการประเมินผล ส่วนแผนงานโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล ศปป.๔ กอ.รมน.

แบบรายงาน01,03ใหม่

ระเบียบวาระการประชุมการพิจารณาแนวทางกำหนดคุณสมบัติผู้ยากไร้
ตามวิทยุราชการ ศปป.๔ กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร ๕๑๑๓/ว.๔๑๕ ลง ๒๖ ต.ค. ๕๘
เพื่อให้มีผลทางกฎหมายตามคำสั่ง คสช. ที่ ๖๖/๕๗ และกำหนดมาตรการคุ้มครอง ๔๘๖ ชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ศปก.ทบ.(เดิม) กอ.รมน.

ระเบียบวาระการประชุม(ฉบับย่อ)

ระเบียบวาระการประชุม(ฉบับเต็ม)

พื้นที่เป้าหมายกังหันน้ำและเครื่องกลเติมอากาศพลังแสงอาทิตย์

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ดาวโหลด