, ประชุมคณะทำงานฯ การผันน้ำเพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง (พื้นที่นอกเขตชลประทาน) ครั้งที่ 2

ประชุมคณะทำงานฯ การผันน้ำเพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง (พื้นที่นอกเขตชลประทาน) ครั้งที่ 2

วันที่ 12 มี.ค.63 รอง ผบ.ทบ./ผู้ช่วย ผอ.รมน ในฐานะ หน.คณะทำงานศึกษาการผันน้ำเพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง (พื้นที่นอกเขตชลประทาน) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ให้นำ “โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ โดยใช้รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล” และ “โครงการแก้มลิงแม่น้ำพิจิตร” เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง โดย กอ.รมน.จังหวัดพิจิตร มาศึกษาและติดตามประเมินผลโครงการ ก่อนเสนอ นรม./ผอ.รมน. เพื่อนำไปเป็นโครงการต้นแบบขยายผลในพื้นที่อื่นต่อไป สำหรับการประชุมในครั้งต่อไป จะเป็นการนำเสนอโครงการของ กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ขอนแก่น และ สกลนคร ให้ที่คณะทำงานฯ พิจารณา

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร แก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร แก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

กอ. …