, การประชุม คณะทำงานศึกษาการผันน้ำเพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง (พื้นที่นอกเขตชลประทาน)

การประชุม คณะทำงานศึกษาการผันน้ำเพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง (พื้นที่นอกเขตชลประทาน)

, การประชุม คณะทำงานศึกษาการผันน้ำเพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง (พื้นที่นอกเขตชลประทาน)

      ผอ.รมน. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาการผันน้ำเพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง (พื้นที่นอกเขตชลประทาน) โดยมี รอง ผบ.ทบ./ผู้ช่วย ผอ.รมน. ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฯ ได้ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๒๒ ชั้น ๓ อาคาร กอ.รมน. เพื่อคัดเลือกพื้นที่ชนบทนอกเขตชลประทานและเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเป็นประจำ นำมาศึกษาหาแนวทางการผันน้ำที่มีจำนวนมากเกินความต้องการใช้ในฤดูฝน เพื่อนำมากักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง และมอบหมายให้ กอ.รมน.จังหวัดเป้าหมาย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๒ และ กอ.รมน.ภาค ๓ เตรียมนำเสนอโครงการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่วางแผนร่วมกับจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่ เพื่อนำมาศึกษาและติดตามผลการดำเนินโครงการ แล้วนำไปขยายผลเป็นต้นแบบในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร แก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร แก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

กอ. …