, ประมวลภาพ งานฝึกอบรมเยาวชนและผู้นำชาวนามืออาชีพ เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร จังหวัดสุรินทร์

ประมวลภาพ งานฝึกอบรมเยาวชนและผู้นำชาวนามืออาชีพ เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

เม& …