ปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

ศปป.๔ กอ.รมน. ได้ประสานการปฏิบัติกับสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทส.ในการบินตรวจพื้นที่ป่าตามแผนการบิน ปี ๒๕๖๓ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน และพื้นที่ป่าสงวนโดยรอบ เขตท้องที่ อ.วิภาวดี และ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ผลการปฏิบัติการบินตรวจพบการบุกรุกตัดไม้ รวม ๕ จุด พื้นที่ถูกบุกรุกรวมประมาณ ๑๘ ไร่ ต้นไม้ขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นประมาณ ๒๐ ต้น ดังนี้

                ๑.๑ บริเวณพิกัด ๔๗P๔๘๔๒๖๘ E ๑๐๒๑๐๕๕ N (ขสป.) พบการตัดโค่น แปรรูปไม้ใหญ่ และแผ้วถางพื้นที่ประมาณ ๒ ไร่

                ๑.๒ บริเวณพิกัด ๔๗P๔๘๑๒๘๕ E ๑๐๒๓๑๕๑ N (ขสป.) พบการแผ้วถางเปิดป่าใหม่ประมาณ ๕ ไร่

                ๑.๓ บริเวณพิกัด ๔๗P๔๘๖๐๐๐ E ๑๐๑๖๒๕๗ N (เขตป่าสงวน)พบการแผ้วถางล้มป่าไผ่ประมาณ ๑ ไร่

                ๑.๔ บริเวณพิกัด ๔๗P๔๘๔๔๖๐ E ๑๐๒๘๕๘๖ N (เขตป่าสงวน)พบการแผ้วถางเปิดป่าใหม่ประมาณ ๕ ไร่

                ๑.๕ บริเวณพิกัด ๔๗P๔๘๔๘๕๘ E ๑๐๒๘๕๓๓ N (เขตป่าสงวน)พบการตัดโค่นไม้ใหญ่ และแผ้วถางเปิดป่าใหม่ ประมาณ ๕ ไร่

            ๒. จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามแผนบินในขั้นต้น สรุปดังนี้

                ๒.๑ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน กรมอุทยานฯ จำนวน ๒ จุด พื้นที่ถูกบุกรุกรวมประมาณ ๗ ไร่

                ๒.๒ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ บ.ตะกุกเหนือ และ บ.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๓ จุด พื้นที่ถูกบุกรุก รวมประมาณ ๑๑ ไร่

           ๓. วันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พ.อ.พงษ์เพชรฯ ได้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่เพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย และหามาตรการป้องกันมิให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าอีก ดังนี้

                ๓.๑ พื้นที่บุกรุกในความรับผิดชอบของกรมอุทยานฯ ๒ จุด ได้ประสานนายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพญาเสือ ให้ดำเนินการ

                ๓.๒ พื้นที่บุกรุกในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ๓ จุด ประสานนายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา หัวหน้าชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพร ให้ดำเนินการ

ข้อมูลน่าสนใจ

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เจ้าหน้าที่ไ …