, ผลการประชุม สนช.พิจารณาแก้ไข ม.7 พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484

ผลการประชุม สนช.พิจารณาแก้ไข ม.7 พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484

, ผลการประชุม สนช.พิจารณาแก้ไข ม.7 พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484
, ผลการประชุม สนช.พิจารณาแก้ไข ม.7 พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484

ผลการประชุม สนช.พิจารณาแก้ไข ม.7 พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 เห็นชอบในหลักการ ปลูกได้ตัดได้ไม้ 58 ชนิด ในพื้นที่กรรมสิทธิ์…ด้วยคะแนนเสียง 170 งดออกเสียง+ไม่เข้าประชุม 2 …ส่วน พื้นที่อนุญาตอื่น เช่น คทช. สปก. สทก. ฯ ให้กรรมาธิการนำไปพิจารณาต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …