พลโท ภัทราวุฒิ ชุณหะวัณ ผอ.ศปป.4

พลโท ภัทราวุฒิ ชุณหะวัณ

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน.
( ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. )

รองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน.

พลตรี จิรวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์

รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.(1)

พลตรี ประพนธ์ กิติญาณทรัพย์

รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.(2)

ที่ปรึกษา ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน.

พลโท ประเชิญ ไชยกิจ

ที่ปรึกษา ศปป.4 กอ.รมน.

พลตรี ชรินทร์รัตน์ ธำรงเดชโยธิน

ที่ปรึกษา ศปป.4 กอ.รมน.

พลตรี พลกฤต สุขมาก

ที่ปรึกษา ศปป.4 กอ.รมน.

พลตรี สืบวงศ์ คุ้มพงษ์

ที่ปรึกษา ศปป.4 กอ.รมน.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน.

พันเอก นภัค สุวรรณคีรี

ผช.ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.(1)

พันเอก เขษมวิศว์ สาคุณ

ผช.ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.(2)